12.12.2022
Referat 15. september 2022

Referat OU-møte 15. september 2022

 

Til stede:

 

Marit Halvorsen Hougsnæs (leder)     KA

Ingrid B. Tenfjord                                     KA 

Anne Cecilie Andresen                            KA 

Marit B. Lågøyr                                         KA 

 

 

Leiv Sigmund Hope                                Diakonforbundet 

Anders Hovind                                        Creo 

Simen Bjerke (vikar for Stødle)               Delta 

Kai Nygård                                               Fagforbundet

 

Ingvild Engedal                                       Sekretær

 

OU-sak 21/22                Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble meldt inn en ny sak under eventuelt om godkjenning av leder i FUM.

 

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

  

OU-sak 22/22                Godkjenning av referat 05.05.22

Vedlagt saken lå referat fra 05.05.22 

Referatet fra 05.05.22 er godkjent på epost, og ble bekreftet i møtet.

 

Vedtak:

Referatet er godkjent.

 

OU-sak 23/22                Regnskapsrapport 2. kvartal og revidert budsjett 2022

 

Vedlegg i saken var: Regnskap pr 31.08.22 og forslag til revidert budsjett

 

 1. Regnskap

Regnskapsoversikten pr 31.08.2022 ble gjennomgått.

 

2. Revidert budsjett september 2022

Forslaget til revidert budsjett ble gjennomgått. Midlene til arbeidstidskurs ble redusert fra 25 000 kr til 3000 kr, ellers ble revidert budsjett vedtatt som foreslått.

Innspill til budsjett 2023

Kurset Rammer og regler må prioriteres i 2023. Det må i tillegg til styringsgruppen med representanter fra OU-styret inn en prosjektleder og personer med tid og kunnskap til å gjennomføre prosjektet pedagogisk og operativt. Det er foreslått å lage noen introduksjonsmoduler i e-læringsprogrammet om rammer og regler, som kan gjennomføres før man deltar på fysisk kurs.

Forprosjekter bes startet opp i høst. Saken kommer tilbake til styremøtet i november.

 

Vedtak:

 1. Regnskapsrapporten tas til orientering 
 2. Revidert budsjett vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Merknad: Rammer og regler må prioriteres i 2023. Det må i tillegg til styringsgruppen involveres en pedagogisk leder og ev flere utviklere av kurset.

 

OU-sak 24/22                Ny kirkelig organisering og partssamarbeidet om EVU- formål

Vedlagt saken lå:  

 

 1. EVU-konferanse

Temaet for konferansen er: "Ny kirkelig organisering og EVU-arbeidet». Styreleder Marit H. Hougsnæs vil holde en respons. Innspill til innlegget ble drøftet, og vil bli innarbeidet i responsen.

 

 1. System for hms- og konflikthåndtering samt konflikthåndbok

Med bakgrunn i at det til Kirkemøtet er lagt frem et punkt om nasjonal hms- og konflikthåndtering, ble dette drøftet av styret.

Jf. orientering på møtet 5. mai om konflikthåndteringsheftet, orienterte Ingrid B Tenfjord om status. OU-styret vil få en formell henvendelse om det blir ønskelig å revidere konflikthåndteringsheftet.

 

Vedtak:

 1. OU-styrets innspill til responsen på EVU-konsultasjonen innarbeides i responsen som gis på EVU-konferansen 8. november.
 2. System for hms- og konflikthåndtering samt konflikthåndbok ble drøftet.

 

OU-sak 25/22                Møtedatoer og OU-konsultasjon 2023

Møtedatoer for OU-styret og for OU-konsultasjon ble satt.

Tema for OU-konsultasjon foreslås å være «Daglig og faglig ledelse». Innspill til representanter til programkomite bes meldt innen 1.10.22 til Ingvild Engedal.

10. oktober 2022 samlet OU-styret seg, og vedtok at OU-styret selv utgjør programkomiteen for OU-konsultasjonen.

 

Vedtak:

Møtedatoer i 2023 blir:

28. februar kl. 9.30-11.30

10. mai kl. 09.00-11.00

12. september kl. 13.00-15.00

29. november m julebord kl. 14.00-16.30.

 

OU-konsultasjon arrangeres 28. februar-1. mars 2023.

OU-styret utgjør programkomiteen (ref møte 10.10.22)

 

OU-sak 26/22                 Orienteringssaker

Følgende var lagt frem til orientering:

 1. Referater fagutvalgene, driftsstyret og OU2
 • FUM 25.05.22
 • Kirketjener- og gravplasskolen 15.06.22
 • OU2 19.05.22
 • Program fagdag fagutvalgene 2.9.22
 1. Status kurs og prosjekter

  Kurs for kontor og administrasjon

Kurs arrangeres 10.-11. november, og det er greit med påmeldinger.

            Revisjon kirketjenerskolen

Revisjonen av kirketjenerskolen er planlagt klart til nyttår.

​​​​​​​          Rammer og regler

Rammer og regler for fellesrådslinja er ikke påbegynt, ref sak om budsjett.

​​​​​​​         Status introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke

Pr. 01.09.22 er det 209 aktive studenter, og 15 har fullført kurset.

 1. Krematorieskolen

Vedlegg til saken: Utkast til studieplan med innspill fra KA til faglig innhold og henvendelse fra Gravplassforeningens krematorienettverk

Henvendelsen vil bli oversendt driftsstyret for Kirketjener- og gravplasskolen. De bør vurdere behovet for krematorieskolen, og se på om omfanget er tilsvarende som for kirketjener- og gravplasskolen. Lønnsspørsmål må partene ta opp, og ikke OU1-styret.

 1. Nyhetsbrev 3 og 4 2022 (lenke til nettsiden for tidligere sendte nyhetsbrev)
 2. OU-styret er åpne for å vurdere /drøfte om Kirketjener- og gravplasskolen bør hete fagutvalg, hvis de selv ønsker å endre.

Sakene tas til orientering

 

OU-sak 27/22                Eventuelt

 

Ny leder FUM

Jannicke Greipsland har nå sagt seg villig til å ta over ledervervet fra d.d.

 

Vedtak:

OU1-styret utnevner Jannicke Greipsland som ny leder i FUM.

 

 
Powered by Cornerstone