Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA     
12.12.2022
OU1/stab
Stabsstipend 2023: Likestilling og bærekraft
OU-styret har satt av 150.000 kroner til stabsmidler i 2023. Søknadsfrist er 1. mai.

Stipend til staber utlyses i 2023 med fokus på tiltak knyttet til:

1. Arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering på den enkelte arbeidsplass, gjerne med utgangspunkt i dokumenterte utfordringer i det kirkelige arbeidsmiljø. I den nasjonale medarbeiderundersøkelsen for Dnk (her) kom det frem at 8,4 % av de ansatte har opplevd mobbing eller trakassering, 1 av 6 har ikke meldt fra. 71% av disse opplever at det er kolleger som står bak. Det er også gjennomført to undersøkelser blant ansatte med LHBT-identitet (her)  og hvordan kvinnelige prester opplever sitt arbeidsmiljø (her), der det kommer frem at flere opplever å bli trakassert.  

2. Arbeid for å fremme «Bærekraftsutvikling for arbeidsplasser», i tråd med ny bestemmelse i Hovedavtalen på KA-sektoren (§ 13 Et grønt arbeidsliv), hvor det blant annet står at «De lokale parter skal sammen finne løsninger og legge til rette for omstillinger som reduserer klima- og miljøavtrykket i den enkelte virksomhet.»

Kriterier for tildeling:

Hva: prosjektet skal ha et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere innenfor ett av de to ovenfornevnte områder. Program, evt. foreløpig program for det omsøkte prosjektet skal vedlegges. Alle vedlegg må hentes fra samme mappe/sted på PC, og lastes opp samtidig, ikke 1 og 1, da kommer kun siste med.

Prosjekter med hovedfokus på andre områder eller sosialt samvær vil ikke prioriteres i tildelingen av stipend. 

Tidligere praksis har vært at OU-styret tildeler midler i størrelsesorden 5.000-25.000 kroner. Det forutsettes en egenandel fra arbeidsgiver. OU-styret har satt av 150.000 kroner til stabsmidler i 2023.

Hvem: Stipendet tildeles prosjekter der hele staben deltar.
Som stab regnes alle som arbeider ved samme arbeidsplass, slik at et prosjekt for alle ansatte i en barnehage eller i en gravferdsvirksomhet, der denne er tydelig utskilt fra resten av organisasjonens/fellesrådets virksomhet, vil regnes som ”stab”. Grupper av ansatte som arbeider med samme fagområde (f.eks. ansatte innen trosopplæring i en menighet) er imidlertid ikke en stab i denne sammenheng. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål. Prosjekter der de fleste i staben deltar, f.eks. daglig leder, prest, kateket og diakon, men ikke kirketjener, renholder og sekretær, er ikke stabsprosjekter i denne sammenhengen. 

Der staben består av ansatte i begge arbeidsgiverlinjer bør det tilstrebes at alle ansatte er med. Tildelingen dekker imidlertid bare utgifter for menighetsråds-/fellesrådsansatte. Hvordan andre deltakeres utgifter skal dekkes, må oppgis under budsjettet. Søknader som mangler slike opplysninger, vil ikke prioriteres.

På navnelisten, vennligst oppgi stilling.

Når: Oppstart eller gjennomføring i 2023.

Praktisk informasjon:

Søknadsfristen er 1. mai 2023. Vi behandler kun søknader som er sendt inn elektronisk.

Det er kun en utlysning av stabsstipender i 2023.

Legg gjerne program, deltakerlister og lengre tekst i vedlegg.
Problemer med innsending, forsøk med nettleseren Chrome. 

Søk her

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone