25.02.2023
OU2
Tilskudd til partssammensatte regionale samlinger i rDnk
Samlingene må inneholde tariff- og lovstoff av et visst omfang, og både KA og minst én av fagforeningene sentralt må inviteres til å bidra.

KA og fagforeningene oppfordrer arbeidsgiver og tillitsvalgte i bispedømmene og Kirkerådets sekretariat til å arrangere felles kurs om lov- og avtaleverk, medbestemmelse og konkrete problemstillinger for partssamarbeidet i den kirkelige arbeidshverdagen. I 2023 kan dere få støtte til dekning av kostnader knyttet til slike kurs og samlinger! 

OU2-styret som forvalter OU-midlene for rDnk, har vedtatt å tilby økonomiske tilskudd og faglig bistand til regionale samlinger i regi av bispedømmene i 2023. Det settes som en forutsetning at samlingene inkluderer tariff- og lovstoff av et visst omfang, og at både KA og minst én av fagforeningene sentralt blir invitert til å bidra med faglig innhold på samlingen.

Samlingen må være rettet mot tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter innenfor bispedømmet, men det er full anledning til å invitere ytterligere arbeidstakere (f.eks. vernetjenesten eller arbeidstakerne generelt). Kombiner gjerne med andre temaer som er særlig aktuelle for dere på samme samling – over en eller flere dager.

Følgende vilkår gjelder for å få støtte fra de sentrale OU-midlene:

  • Det er allerede satt av midler til regionale OU-samlinger arrangert av det enkelte bispedømme eller Kirkerådet. Hvert enhet kan søke om inntil 40 000 kroner, for Sør- og Nord-Hålogaland er det avsatt 80 000 kroner grunnet høye reisekostnader.
  • Enheten må sende en kortfattet søknad med utkast til program til OU2- styrets sekretær senest 31.10.2023 (se kontaktinfo lengst nede på siden). Vi anbefaler at planlegging av samlingen gjøres i regi av partene i kontaktmøtet.
  • Samlingen må være rettet til tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter innenfor bispedømmet, men det er full anledning til å invitere ytterligere arbeidstakere.
  • Samlingen må inneholde tariff- og lovemner av et visst omfang, men man kan gjerne benytte anledningen til å ta opp andre tema på samlingen i tillegg til dette.
  • Den faglige gjennomgang av tariffemnene skal forestås helt eller delvis av representanter fra KA og minst én fagforening sentralt. Det gjøres unntak fra dette punkt dersom slike representanter er invitert men ikke har mulighet til å stille.
  • Forslag til dato sendes sentrale parter så tidlig som mulig for å avklare mulighet for deltakelse.
  • Bispedømmekontoret må i en kort etterfølgende rapport, innen en måned etter samlingen, bekrefte at denne er gjennomført og at kostnadene har oversteget kroner 40/80 000. Om ikke, vil tilskuddet som utbetales reduseres tilsvarende. Tilskuddet utbetales deretter. Ved behov kan tilskuddet forskutteres etter avtale. Arbeidstid/tapt arbeidsfortjeneste for ansatte skal ikke medregnes.
  • Kostnader knyttet til deltakelsen fra sentrale representanter fra KA og fagforeningene dekkes av OU2-styret etter egen ordning.

OU2-styret håper dette kan bidra til å stimulere de regionale partene i rDnk til felles møtepunkt og opplæring. Spørsmål om ordningen kan rettes til KA ved OU2-styrets leder Ingrid B. Tenfjord (ingrid.tenfjord@ka.no) eller styrets sekretær Anja Høiby-Nikolaisen (anja.hoiby-nikolaisen@ka.no).

Redd for å gå glipp av noe viktig? Meld deg på nyhetsbrev og få OU-tiltakene rett i innboksen!

 
Powered by Cornerstone