02.03.2023
Årsrapport OU1 2022
Rapporten inneholder informasjon om OU-styrets arbeid i 2022, samt fagutvalgene innen diakoni, kirkelig undervisning, kirkemusikk og driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen.

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tariff-forhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden:

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styrets sammensetning:

OU-styret har i 2022 hatt følgende sammensetning:

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder) 
Marit B. Lågøyr (KA) 
Anne Cecilie Andresen (KA) 
Ingrid B. Tenfjord (KA)
vara: Eldbjørg L. Ekre

Kai Nygård (Fagforbundet) 
Irmelin Stødle (Delta) vara: Simen Bjercke (Delta)
Anders Hovind (Creo) vara: Thor Henning Isachsen (Creo) 
Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisnings-forbund)

OU-styret har i 2022 hatt fire møter og behandlet 35 saker.

OU-styret har i tillegg arrangert to konsultasjoner og hatt to felles møter med OU2-styret.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA ved Ingvild Engedal.

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2022 utgjorde kronetrekket kr. 3 329 660.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 853 522. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 5 183 182 i 2022. Resultatet i 2022 viser et mindreforbruk på kr. 1 368 493. Dette overføres til arbeidet i 2023. 

 

3. OU-styrets arbeid

3.0 Kurs arrangert av OU-styret

Det ble i 2022 avholdt få partssammensatte kurs grunnet usikkerhet etter koronasituasjonen.

«Introduksjonskurs for ansatte innen kontor og administrasjon» med «kommunikasjonsdag» ble nyutviklet i 2022. Dette ble arrangert som en tredagers samling i november, hvorav to dager ble gjennomført for nyansatte innen kontor og administrasjon, og en uavhengig kursdag om kommunikasjon for alle. Det ble benyttet kr 102 743 til dette tiltaket.

Nettkurs/nettkursmoduler i «arbeidstid og arbeidsplanlegging» ble lansert i februar 2022. Modulene ligger tilgjengelig på OU-info.no.

Det ble satt av midler til kurs i «Rammer og regler». Forarbeidet startet i 2022, men kursene vil starte opp i 2023.

Introduksjonskurset (e-læring) for ansatte i Den norske kirke ble ferdig utviklet i 2021, og kom i gang i 2022. Dette omtales nærmere nedenfor.

3.1 Fagutvalgene og driftsstyret

Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen.  

Årsrapportene for fagutvalgene og driftsstyret følger vedlagt.

3.2 Stipendordninger

OU-styret har i 2022 hatt to utlysninger av stipend. Den ene var en utlysning av stabsstipend med søknadsfrist 1. mai. Det ble mottatt 35 søknader, og det ble utdelt 5 stipend på til sammen kr 125 000. Tre stipend gikk til staber som skulle jobbe med samkjøring av staben i forbindelse med koronapandemien, særlig knyttet til kultur, kommunikasjon og utfordringer i staben. To stipend gikk til staber som skulle jobbe med å fremme likestilling, og hindre diskriminering på den enkelte arbeidsplass.

Det andre stipendet hadde søknadsfrist 1. november, og var til nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 50000 til nærværsarbeidet, og midlene ble fordelt på to prosjekter, Noahs ark barnehage og Fitjar soknerådsbarnehage Bakken. Det kom totalt 3 søknader på dette stipendet.

3.3 Lederutvikling

OU-styret vedtok å subsidiere arbeidstakere omfattet av OU1-ordningen som ønsket å delta på KAs lederutviklingsprogram med 5000,- per deltaker. Midlene ble fordelt på to ulike kursgrupper innen lederutvikling. Det ble utbetalt for 15 deltakere våren 2022 og for 16 deltakere høsten 2022, samlet kr 155 000,-.

3.4 Ledsagerprogrammet

I 2022 var det en ledsager fra kirkelige fellesråd  (diakon) i Palestina/Israel som søkte om midler fra OU. Oppholdet ble gjennomført våren 2022.

3.5 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.

Det har i 2022 blitt sendt ut 5 nyhetsbrev med informasjon fra OU1-styret, fagutvalgene og driftsstyret.


3.6 E-læringsplattform og introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke

Storsatsningen for OU-styrene de senere årene har vært å få etablert et introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke. Introduksjonskurset ble lansert i desember 2021, og kom godt i gang i 2022. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i viktige temaer for alle som skal begynne å jobbe i kirken eller som har jobbet der en stund og kan trenge en oppfrisker.

Kurset er myntet på alle faggrupper: kirkegårdsarbeidere, prester, kontoransatte, diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, kirkeverger/daglig ledere og kirketjenere m fl. Det kan også være nyttig for nyansatte på bispedømmekontorer og i Kirkerådet. I 2022 har det vært arbeidet med en film om kirketjenere, samt utvikling av en pedagogisk veileder. Begge disse blir ferdigstilt i 2023.

Introduksjonskurset har vært brukt i mange sammenhenger i løpet av 2022, og dannet blant annet grunnlag for introduksjonskurset for ansatte innen kontor og administrasjon.

Det kan være 250 brukere samtidig, og man beregner inntil 1 måned per bruker for å gjennomføre kurset. Pr 6.1.23 hadde 334 startet på kurset, og 29 har fullført det. Et mål for 2023 er å få flere til å gjennomføre.

3.7 Barnehagevirksomhet

For barnehagevirksomhetene har det i 2022 blitt lyst ut og tildelt to stipend til nærværsarbeid, som omtalt under stipend.

3.8 Konsultasjoner

Det ble avholdt to konsultasjoner i 2022. Den første ble arrangert over to dager på Soria Moria hotell 16.-17. februar med 19 deltakere. Temaene var blant annet samskapning, kirkelig organisering og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen i Dnk. Den andre konsultasjonen ble avholdt 8. september hos Fagforbundet med 16 deltakere, hvor formålet var å i forkant av Kirkemøtet ha en for felles gjennomgang av modellene som da lå på bordet, med særlig fokus på arbeidsrettslige konsekvenser. Målsettingen med konsultasjonene er å bidra til god samhandling mellom partene sentralt ved å skape en møteplass for diskusjon og refleksjon over temaer av felles interesse.

3.9 Tillitsvalgtopplæring

OU1-styret bevilget midler til Fagforbundet, Delta, Creo, KUFO, Presteforeningen og Diakonforbundet til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt kr 385 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.

3.10 Annet

OU1-styret vedtok å subsidiere arbeidstakere omfattet av OU1-ordningen som ønsket å delta på Arbeidsveilederutdanningen. To personer har benyttet seg av dette tilbudet om subsidier.

OU1-styret innvilget i 2021 midler til utvikling av en utdanning for kirkebyggledelse. Midlene ble utbetalt i 2022.

OU1-styret deltok på KAs klimakonferanse i februar 2022.

 

Årsrapport for fagutvalgene og driftsstyret

 

Årsrapport for Driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen 2022  


I 2022 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Ingrid Staurheim (KA), Harald Ringstad (KA), Bjart - Magnus N. Rosvold (KA), Sonja Russevåg-Raava (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og Karl Johan Gjævenes (Delta). Anja Høiby-Nikolaisen (KA) er sekretær. Sunniva Opsahl (KA) var fungerende sekretær i perioden januar - mars.

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2022 (alle digitalt). Det viktigste arbeidet i 2022 har vært revisjonen av Kirketjenerskolen 1, Kirketjenerskolen 2 og «Møte med mennesker». I tillegg har det blitt holdt to fysiske kurs i regi av driftsstyret; «Møte med mennesker» og «En verdig gravferd for alle».

Revisjon av Kirketjenerskolen 1 og 2

Revisjonen har medført et opphør av samarbeidet med NKI fra 01.01.2022. Alle studenter som er i gang med studiene har hatt tilgang til NKIs læringsplattform og har hatt mulighet til å gjennomføre innen årsslutt 2022.

Ny versjon av Kirketjenerskolen 1 og 2 vil være på læringsplattformen Learnifier og vil åpne for nye studenter i 2023.

I og med at det ikke har vært åpent for nyoppmeldinger av studenter i 2022 har det heller ikke vært utlyst/tildelt stipender dette året.

Revisjon av «Møte med mennesker

Revisjonen av «Møte med mennesker» er ferdigstilt av Bjarne Kjeldsen. «Møte med mennesker» skal også inn i læringsplattformen Learnifier, men inntil dette er klart, har det gamle materiellet blitt/blir solgt som kurspakker.

Studenter/deltakere ved Kirketjenerskolen og Gravplasskolen

Kirketjenerskolen 1
12 studenter har gjennomført Kirketjenerskolen 1 i 2022. 

Kirketjenerskolen 2
5 studenter har gjennomført Kirketjenerskolen 1 i 2022. 

 

Gravplasskolen 1
Grunnet koronapandemien måtte den siste samlingen i 2021 utsettes, og den ble gjennomført i mars 2022. Denne samlingen hadde 11 deltakere. Alle disse har levert obligatorisk innleveringsoppgave og bestått kurset som helhet. En av deltakerne på kurset i 2021 deltok ikke på den andre samlingen/leverte ikke innleveringsoppgave.

Høsten 2022 ble det holdt nytt kurs for en ny gruppe deltakere. Denne gruppen besto av 10 deltakere, hvor 9 av dem har levert obligatorisk innleveringsoppgave og bestått kurset som helhet.

Gravplasskolen 2
Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift:
Det ble holdt to kurs i 2022, i hhv. april og september. Totalt var det 60 deltakere på kurset.  

Modul B: En verdig gravferd for alle:
Det ble holdt et kurs i 2022 og det var 37 deltakere som gjennomførte kurset.

Avsluttende prøve:
For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. 15 personer har bestått denne prøven i 2022.

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker)
Det ble avholdt et sentralt kurs i 2022. 29 deltakere deltok og gjennomførte kurset. 

Det er solgt 4 «Møte med mennesker»-kurspakker. Det er ikke meldt inn til driftsstyret at noen har gjennomført kurset lokalt i 2022.

 

Statistikk

Kirketjener-skolen

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1

 

 

Del 2

   

Kirketjener

-skolen

totalt

 

Gjennomført

Aktive

Brutt

Gjennomført

Aktive

Brutt

 

2022

12

0

5

5

0

3

4

2021

3

13

0

1

7

0

3

2020

9

21

9

8

5

10

0

2019

7

17

5

13

15

4

-

2018

2

10

3

3

9

1

-

 

 

Gravplass-skolen

 

 

 

 

 

Del 1

     

 

       

 

1. samling

2. samling

Hjemmeoppgave

Gjennomført

2022

10

21

20

20

2021

12

12

12

12

2020

0

0

0

0

2019

11

9

7

7

2018

9

8

8

8

 

Gravplass-skolen

 

 

 

 

Gravplasskolen

totalt

 

Del 2

   

 

 

Modul A

Modul B

Avkrysningsprøve

 

 

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

 

2022

60

37

15

8

2021

0

58

6

7

2020

0

0

0

0

2019

46

25

9

1

2018

79

58

5

3

 

Møte med mennesker

 

 

 

 

Solgte kurspakker

Solgte ekstrapakker

Registrert gjennomført

2022

4

0

29

2021

4

0

58

2020

5

0

5

2019

7

0

39

2018

5

4

37

 

 

 

 Årsrapport for Fagutval for kyrkjeleg undervisning (FKU)

 

Medlemmar i FKU i 2022: Anny Holien (Leiar), Anders Møller-Stray(Utdanningsforbundet/Presteforeininga), Harald Skarsaune (KUFO), Christfried Kaul (KA), Kai Ove Berg (KA) og Kjersti Kolbjørnsrud (Kyrkjerådet).
 

Eldbjørg Leinebø Ekre, fagsekretær.
 

Møteverksemd:

 

FKU har i 2022 hatt 3 møter og handsama 23 saker. 2 digitale møter og ett hybrid-møte. I tillegg har det vore gjennomført 3 arbeidsmøter rundt tildeling av stipendmidler. FKU deltok også i september på felles fagdag på Kirkens hus for fagutvala for diakoni (FUD), kyrkjemusikk (FUM) og undervisning (FKU).
 

Stipendtildelingar:
 

Det er delt ut 8 OU-stipend i 2022. 1 gruppestipend til fagdag for undervisningstilsette i Møre bispedømme i regi av KUFO, 4 individuelle stipend til Lillesand kirkelig fellesråd for deltaking på PULS, Geilo, samskapingsprosjekt i Elverum kirkelig fellesråd der kyrkjeleg undervisning er «navet», eit individuelt stipend til studier i sorgstøttearbeid og eit til studier i sjelesorg.

 

På vegne av KR og KA har FKU fått i oppdrag å dele ut kvalifiseringsstipend til undervisningstilsette, med formål om å oppnå kvalifisering til kyrkjelydspedagog og/eller kateket. I 2022 har FKU delt ut 63 stipend til dette formålet, der majoriteten av stipenda var til masterstudier til kateket. Midlane kjem frå Kyrkjerådet. Denne ordninga er for undervisningstilsette som er i eit tilsettingshøve i kyrkjeleg fellesråd/sokn i Den norske kyrkja.


Tiltak innan etter- og vidareutdanning:


Kurs i barne- og ungdomskorleiing: Kurset vart avlyst på grunn av for få påmeldte. Kurset er utsett til 2023, og skal gjennomførast i Stavanger i samarbeid med Stavanger bispedømmekontor og Ung Kirkesang. Randi Claussen Aarflot er kurshaldar. FKU er medarrangør for kurset, FUM er hovedarrangør.


Innføringskurset for tilsette innan undervisning og diakoni: FKU gjennomførte i samarbeid med FUD, for fjerde gang det årlege innføringskurset for nye tilsette innan undervisning og diakoni. Det vart gjennomført i november med 18 deltakarar, med to dagar på IKO og ein dag på Kirkens hus. Kurset vil bli gjennomført på nytt i 2023, men kurset vil bli flytta til eit konferansehotell i Oslo for å kunne legge til rette for felles overnatting. Samarbeidet med IKO fortsetter som før.


Leirwebinar: Arbeidsgruppe for satsing på leirwebinar har hatt fleire møter, og store delar av innhaldet vart planlagt i 2022. Det er planlagt og sett opp fire leirwebinar, og desse blir gjennomført i mars 2023. Etter ynskje fra OU1-styret er målgruppa utvida til å gjelde både arbeidsgjevar og arbeidstakar.


Nordisk konfirmantlederkonferanse: Vart arrangert i Tromsø med bra oppslutning, også fra dei andre nordiske landa. Det bærande tema var mangfold, og det var fellessamlingar, seminar, gudstjeneste og fellesskap. FKU støtta konferansa med eit betydeleg beløp. Arrangør var KUFO Kirkelig undervisningsforbund. Leiar Anny Holien deltok på nokre møter i forarbeidet, i tillegg representerte ho FKU på sjølve konferansa.

Andre saker som har vore oppe til samtale og drøfting:
Promotering av OU-arbeidet: Fra KA si side har promotering av OU-arbeidet i 2022 blitt styrka gjennom forbetra og oppdatert nettside, i tillegg til eigen OU-info til arbeidsgjevar ca. 5 gongar i året. KUFO vidareformidlar relevant OU-info til medlemmane sine gjennom sine informasjonskanalar. Informasjon går også tidvis ut gjennom Kyrkjerådet og undervisningsrådgjevarane sine nettverk. Erfaringa så langt er at informasjonen når ut til dei tilsette i varierande grad, og at promotering av tiltak og stipendordningar er eit pågåande arbeid som partane har eit felles ansvar for.

 

Periodeplan for 2022-2025: Periodeplanen har vore drøfta ved fleire høve. Planen er på overordna nivå og gir rammer for arbeidet både på kort og lang sikt. Planen byggjer på kompetanseundersøkinga som fagutvala gjennomførte i 2021, i tillegg til faglege innspel og drøftingar i FKU.


Delingsrunde i FKU: FUM startar alle møter med ei delingsrunde. Det gir FKU eit oversiktsbilete over kva som rører seg i dei ulike organisasjonane innan kyrkjeleg undervisning, og eit grunnlag for å tenke strategisk. Felles kunnskapsgrunnlag gir FKU kompetanse i å gjere gode prioriteringar i utvikling av tiltak.

 

Budsjett:

FKU fekk tildelt kr. 634 000 for 2022. Av dei tildelte midlane nytta vi kr. 416 944. Årsaken til mindreforbruken er blant anna utsett kurs i kordireksjon til 2023, mindre reiseutgifter enn budsjettert, utsetting av gjennomføring av leirwebinar-serie til mars 2023. I tillegg var det budsjettert eit nytt tiltak basert på kompetanseundersøkinga, men dette utgjekk. Vi merkar fortsatt effekten av pandemien når det kjem til oppslutning og kapasitet.

 

Årsrapport for 2022 Fagutval for kyrkjemusikk (FUM)

Medlemmar i FUM i 2022: Jannicke Greipsland (KA), Gisle Kavli/Liv Kari Bru (KA) Kristin Eidhamar Næss (Creo), Thor Henning Isachsen (Creo), David Scott Hamnes/Mathias Gillebo (Kirkerådet) og Bernt Nordset (ekstern fagperson).
 

Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), fagsekretær.
 

Møteverksemd:

 

FUM har i 2022 hatt 7 møter og handsama 41 saker. 3 fysiske møter og 4 digitale (teams). FUM deltok i september på felles fagdag på Kirkens hus for fagutvala for diakoni (FUD), kyrkjemusikk (FUM)og undervisning (FKU).
 

Stipendtildelingar:

 

Det er delt ut 21 OU-stipend i 2022. 11 gruppestipend til regionale fagdagar for kyrkjemusikarar og 10 individuelle stipend, der 3 av desse gjekk til samskapingsprosjekt der kyrkjemusikken er «navnet».
 

På vegne av KR og KA har FUM fått i oppdrag å dele ut kvalifiseringsstipend til kyrkjemusikar/organist som ynskjer å oppnå kantor-kompetanse etter dei krava Kyrkjemøtet har fastsett. FUM har i 2022 støtta 7 personar som er i utdanningsløp ved ulike lærestadar. Denne ordninga er for kyrkjemusikar som er i eit tilsettingshøve i kyrkjeleg fellesråd/sokn i Den norske kyrkja.
 

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:

 

Kurs i barne- og ungdomskorleiing: Kurset vart avlyst på grunn av få påmeldte. Kurset er utsett til 2023, og skal gjennomførast i Stavanger i samarbeid med Stavanger bispedømmekontor og Ung Kirkesang. Randi Claussen Aarflot er kurshaldar.
 

Kurs i rytmisk kyrkjemusikk ved NMH/NLA:
Dette er eit bestillingskurs der NMH og NLA i samarbeid har alt fagleg ansvar, men kurset administrerast av NMH etter dialog/avtale med FUM. I januar vart samling 2 gjennomført ved NMH med 13 deltakarar. Positiv evaluering. Kurset gjennomførast på nytt i 2023/2024.

 

Videobasert opplæring i rytmisk kyrkjemusikk v/kantor i Sula, Håvard Sveås. FUM støtta også i 2022 prosjektet Spenstig Sakral. Gjennom Spenstig Sakral formidlar kantor Håvard Sveås nyskapande orgelmetodikk gjennom tilgang på ein serie læringsvideoar og «live»-undervisning/veiledning i sanntid gjennom undervisningsverktøyet zoom. Undervisninga spenner over tema som salmearrangement, motettar til kor, songar til trusopplæring, barnekor og ungdomskor, salmar arrangert for band, samspill i band, mm.
 

Tiltaket har god oppslutning, og alt er utvikla av kantor Håvard Sveås. Med erfaring innan klassisk musikk, pop, jazz, viser m.m., er han og prosjektet Spenstig Sakral ein viktig bidragsytar inn i det kyrkjemusikalske landskapet.
 

Kurs for utanlandske og ufaglærte kyrkjemusikarar, Tromsø.: Kurset vart gjennomført hausten 2022 med to samlingar à tre dagar i Tromsø. Kursarrangør var KIN (Kirkemusikksenter Nord) i samarbeid med FUM. Fleire andre faginstansar deltok, som KUN (Kirkelig utdanningssenter nord), og representantar fra Sør- og Nord-Hålogaland bispedømmekontor. Thor Henning Isachsen var FUM sin representant på kurset. Det var 7 påmeldte. Kurset vil i 2024 bli lagt til Østlandet.
 

Møte med dei kyrkjemusikalske utdanningsinstitusjonane: I april deltok FUM v/Eldbjørg L Ekre og Creo v/Thor Henning Isachsen på fagkonferanse for kyrkjemusikk ved NMH. Kyrkjerådet var arrangør, og målgruppa var lærestadar og faginstansar som arbeidar med kyrkjemusikk. På vegne av FUM informerte Ekre om OU-arbeidet med vekt på kyrkjemusikken. Det var også innlegg ved Creo v/Isachsen.


Andre saker som er jamnleg oppe:

Promotering av OU-arbeidet: Fra KA si side har promotering av OU-arbeidet i 2022 blitt styrka gjennom forbetra og oppdatert nettside, i tillegg til eigen OU-info til arbeidsgjevar ca. 5 gongar i året. Creo vidareformidlar relevant OU-info til medlemmane sine gjennom sine informasjonskanalar. Informasjon går også tidvis ut gjennom Kyrkjerådet og kulturrådgjevarane sine nettverk. Erfaringa så langt er at informasjonen når ut til dei tilsette i varierande grad, og at promotering av tiltak og stipendordningar er eit pågåande arbeid som partane har eit felles ansvar for.


Periodeplan for 2022-2025: Periodeplanen har vore drøfta fleire gongar i FUM. Planen er på overordna nivå og gir rammer for arbeidet både på kort og lang sikt. Planen byggjer på kompetanseundersøkinga som fagutvala gjennomførte i 2021, i tillegg til faglege innspel og drøftingar i FUM.


Delingsrunde i FUM: FUM startar alle møter med ei delingsrunde. Det gir FUM eit oversiktsbilete over kva som rører seg i dei ulike organisasjonane innan det kyrkjemusikalske feltet, og eit grunnlag for å tenke strategisk om kva kyrkjemusikken si rolle i kyrkja skal vere i tida framover. Felles kunnskapsgrunnlag gir FUM kompetanse i å gjere gode prioriteringar i utvikling av tiltak.


Budsjett: FUM fekk tildelt kr. 689 000 for 2022. Av dei tildelte midlane nytta vi kr. 589 594. Årsaken til mindreforbruken er blant anna utsett kurs i kordireksjon til 2023 og mindre reiseutgifter enn budsjettert.

 

Årsrapport for Fagutvalget for diakoni (FUD) 2022

FUD har bestått av følgende medlemmer i 2022: Marit Brandt Lågøyr (KA) (leder), Marit Juven Gjærde (Diakonforbundet), Brita Bye (Diakonforbundet), Amund Gillebo (KA) og Sigrid Flaata (KR). Sekretær Linn Maria Kierulf.

Fagutvalget for diakoni har hatt 3 møter i 2022 og behandlet 18 saker (et møte ble avlyst pga sykdom).

Heftet om samskaping «La oss skape noe sammen!» ble utviklet av utvalget og Lars Kobro i 2022. Utvalget fikk også laget to filmer om tematikken med eksempler fra Os og Enebakk: Venneveko og Samskaping i Enebakk. Heftet ble lansert på et arrangement under Arendalsuka 2022. Alt materialet er fritt tilgjengelig på OUs nettsider.

Utvalget har stimulert til lokale prosjekter gjennom to stipendordninger: Regionale stipend og lokale stipend. Bispedømmene Borg, Oslo og Nidaros arrangerer fagdager der samskaping er tema i 2022/2023 og fikk tildelt totalt 45 000. Fem lokale stipend ble tildelt (totalt 73 000) til prosjektene: «Sammen for et varmere Nesttun», «Pusterommet i Sandefjord», «Tiltak med ukrainske flyktninger i Gildeskål», «Møteplass i Nordfjordeid» og «Psykisk helse i Ballangen».

I tillegg delte FUD ut stipender for 90 500 kroner til 8 diakoner som søker støtte til ulike kompetansehevingstiltak.

På vegne av KR og KA har FUD fått i oppdrag å dele ut kvalifiseringsstipend til diakonimedarbeidere, med formål om å oppnå kvalifisering til diakon. I 2022 har FKU behandlet 56 søknader til dette formålet, der stipendene var til masterstudier til kateket. Midlene kommer fra Kirkerådet. Denne ordningen er for ansatte innenfor diakoni som er tilsatt i kirkelige fellesråd i Den norske kirke. 

 FUD var medarrangør på innføringskurs for nytilsatte arrangert av KA og IKO der nye diakoner og diakonimedarbeidere deltok. Dette ble vurdert som et vellykket kurs.

 
Powered by Cornerstone