31.05.2023
Referat OU-møte 28. februar 2023

Til stede:

Marit H. Hougsnæs, KA, leder

Anne Cecilie Andresen, KA 

Ingrid B. Tenfjord, KA 

Marit B. Lågøyr,  KA 

 

Bjarne Kjeldsen, Fagforbundet

Cathrine N, Creo 

Irmelin Stødle,  Delta 

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet 

 

Ingvild Engedal, sekretær

 

Saksliste:

OU-sak 01/23                   Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.  

 

 

OU-sak 02/23                    Godkjenning av referat 29.11.22

Vedlegg: Referat fra 29.11.23

Vedtak:

Referatet er godkjent

 

 

OU-sak 03/23                    Regnskap OU1 2022 og revidert budsjett 2023

Vedlegg:

 1.   Regnskap 2022  
 2. Revidert budsjettforslag OU-styret 2023
 3. Revidert plan for OU-styrets arbeid 2023

 

Knut Are Hole orienterte om regnskapet for 2022, og om revidert budsjettforslag 2023.

Da budsjettet ble vedtatt i november, var det usikkerhet knyttet til mindreforbruket 2022, og det var enighet om å revidere budsjettet i 2023. Mindreforbruket ble mindre enn antatt og det forelå forslag til kutt som alle ble vedtatt. Vedrørende kutt i fagutvalgene og driftsstyret, så vil de forsøke å i minst mulig grad ramme allerede planlagte arrangementer.

OU-kontingenten er ikke klar før alle lønnsdata er samlet inn, tidligst i mai.

 

Vedtak:

 1. Regnskap 2022 tas til etterretning
 2. Revidert budsjettforslag 2023, vedtas som nytt budsjett for 2023
 3. Revidert plan for OU-styrets arbeid 2023 vedtas.

 

 

OU-sak 04/23                   Årsmelding 2022

Vedlagt saken lå årsmeldingen for 2022. Det har skjedd mye i 2022. Det er ønskelig å få økt gjennomføring på introduksjonsprogrammet. Det legges inn en kommentar i årsmelding til dette, og saken følges opp.

Vedtak:

Årsmeldingen til OU1 for 2022 er vedtatt.

 

OU-sak 05/23                    Oppnevning til fagutvalget FKU og endring av OU1-styrets medlemmer

Det ble orientert om at Fagforbundet har byttet representant i OU1-styret til Karianne Heien. I Fagutvalg for Kirkelig undervisning tiltrer Fredrik Røste som representant.

Vedtak:

For perioden 2023-2025 vedtas Fredrik Røste i Fagutvalg som representant for Kirkelig undervisning.

 

OU-sak 06/23                  Stipend 2023 – innstillingskomite

Vedlagt saken lå utlysningsteksten. Det foreslås å oppdatere utlysningen med konkrete eksempler på hva stabene kan gjøre. F eks knyttet til kurs og skolering for de ansatte for å dra lasset sammen om miljøvennlig drift, lage planleggingsprosjekter for naturmangfold og grønne gravplasser mm.

Cathrine Nyheim, Creo og Ingvild Engedal legger frem en innstilling for OU1-styret på maimøtet.

 

Vedtak:

Cathrine Nyheim og Ingvild Engedal oppnevnes til innstillingskomite for stabsstipendene.

 

OU-sak 07/23                  Felles OU-konsultasjon 14. september 2023 - oppnevne programkomite

 

Til konsultasjonen sammen med OU2-styret 14. september 2023 oppnevnes det to personer fra hvert styre til programkomiteen. Fra OU1-styret oppnevnes Anne Cecilie Andresen fra KA og Karianne H. Heien fra Fagforbundet til komiteen.  

 

 

Vedtak:

Karianne H. Heien og Anne Cecilie Andresen oppnevnes til programkomiteen.

 

 

OU-sak 08/23                  Orienteringssaker

 1. Referater fagutvalgene, driftsstyret og OU2

Vedlagt saken lå referater fra alle fagutvalgene, driftsstyret og OU2-styret.

 1. Status kurs og prosjekter

Det ble orientert om status for

 • Introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke
 • Introduksjonskurs for nyansatte innen kontor og administrasjon, og kommunikasjonsdag
 • Status for rammer og regler-kursene.
  Det blir 3 kurs med 40 deltakere på hvert kurs i høst. Det publiseres filmer, som man oppfordres til å se før kursstart, samt at man oppfordres til å ta introprogrammet.

 

 1. Rapporter tillitsvalgtmidler 2022

Rapporter fra alle som mottok midler i 2022 lå vedlagt saken.

Det ble drøftet hvordan man i fremtiden skal rapportere. OU-sekretæren lager et utkast til felles rapporteringsmal til neste møte. Det må fremgå i rapporten:  

 • Hvilke tiltak som er gjennomført
 • Antall deltakere
 • Kostnadsoverslag på hva dette ca er verdt/hva midlene gikk til.

 

 1. Rapport fra stabsstipend 2022 til Hillesøy, Sandnessund og Kvaløy menigheter lå vedlagt.
 2. Nyhetsbrev 1 2023 lå vedlagt saken.

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering

 

OU-sak 09/23                  Eventuelt

 

 • OU-konsultasjonen 28.2-1.3.23

Det ble gjennomgått en kort status for konsultasjonen som startet samme dag.  

 

  

 

 

 

 
Powered by Cornerstone