15.08.2023
Referat 30.mai 2023

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Andreas Fosby, Fagforbundet
Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Anne Cecilie Andresen, KA

Anne Cecilie Andresen fungerte som sekretær i møtet ettersom fast sekretær Anja Høiby-Nikolaisen hadde forfall.

 

Sak 13/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 14/23 Orienteringssaker

Vedlegg:

· Referat fra styremøte 10.3.23

· Referat fra OU1-styrets møte 28.2.23

 

1. Referat fra styremøte i OU2 10.3.23 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

2. Referat fra OU1-styrets møte 28.2.23 (vedlegg)

3. OU1-styrets møte 10.5.23 (muntlig)

3.1. Utdeling av stipend til stabssamlinger innenfor satsningsområder: grønn omstilling og likestilling var prioritert

3.2. Fordeling av tillitsvalgtmidler

4. LIM-dag 21. april (muntlig)

4.1. Digitalt arrangement- ca 400 påmeldt

4.2. Arrangert med Kirkerådet som hovedarrangør

4.3. Produksjon og planlegging ble satt ut til eventbyrå, interne og eksterne bidrag

5. Tariffkonferanse 2023 (muntlig)

5.1. Dato, tid og sted er avklart og bestilt

5.2. Hovedtemaer avklart

5.3. To eksterne foredragsholdere er booket: Anne Turid Wikdahl (Spekter) og David Jordhus-Lier (Include)

6. Felles OU-konsultasjon 14. september 2023 (muntlig)

6.1. Foreslåtte temaer er bla EVU, kompetanseutvikling og medbestemmelse

 

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

 

Sak 15/23 Bispedømmevise OU-samlinger 2023

Det er i 2023 satt av midler til at hvert av bispedømmene samt Kirkerådet kan ha samlinger i egen regi. Tildeling av midler forutsetter at deler av samlingene har partssammensatt tematikk om lov- og avtaleverk med bidrag fra de sentrale parter. Foreløpige datoer som er avklart er Møre 22. mars (avholdt), Oslo 19. oktober, Nord-Hålogaland 3. november og Stavanger 21. november. I etterkant av styremøtet er også Hamar (7. september) og Tunsberg (15. november) avklart.

Styret hadde en samtale om rammene for samlingene og det videre arbeidet for å få disse på plass. Anna Grønvik og Ingrid B. Tenfjord tar et eget møte for å følge opp dette.

 

Vedtak:
Anna Grønvik og Ingrid B. Tenfjord følger opp de bispedømmevise samlingene videre både ang. tematikk, den praktiske gjennomføringen og avklaringer med de bispedømmene som ennå ikke har meldt inn ønsker for egen samling.

 

Sak 16/23 Tildeling av tillitsvalgtmidler 2023

Vedlegg:

· Søknad fra Fagforbundet

· Søknad fra Presteforeningen

 

Anslått pott på tillitsvalgtmidler i år er ca. kr. 2,8 millioner kroner, gitt at også hele resten av «70-prosenten» overført fra 2022 benyttes til dette. Imidlertid har styret allerede signalisert at deler av det som er overført fra 2022 skal avsettes til en ny runde med Rammer og regler-kurset senere, reelt vil derfor potten være lavere.

Utlysningen av tillitsvalgtmidler ble gjort i mars, med søknadsfrist 3. mai. Det kom inn to søknader. Totalt er det søkt om kroner 1 711 045:

Arbeidstakerorganisasjon: Presteforeningen
Søknadsbeløp: 1 545 295
Antall medlemmer: 1 035

Arbeidstakerorganisasjon: Fagforbundet
Søknadsbeløp: 165 750
Antall medlemmer: 126

 

For 2022 ble Fagforbundet tildelt kr. 300 000,-. I deres rapport om bruk av tillitsvalgtmidler for 2022, ble det rapportert om et forbruk på kr. 194 189. Dette er kr. 105 811 mindre enn hva som er tildelt og utbetalt. Fagforbundet har verken i sin rapport for 2022 eller søknad for 2023 oppgitt hvordan mindreforbruket fra 2022 er tenkt benyttet videre inn i tillitvalgsopplæringen. Det ligger imidlertid til grunn for tildelingene at også mindreforbruk selvsagt skal inn i tillitsvalgtopplæringen (med mindre det er tilbakebetalt), og styret trekker derfor mindreforbruket fra 2022 fra summen Fagforbundet blir tildelt for tillitsvalgtopplæringen 2023.

Presteforeningens søknad inkluderer en plan for benyttelse av mindreforbruk fra 2022, som er tatt høyde for (trukket fra) i søknadsbeløpet. Det gjøres derfor ingen justeringer/fratrekk i søknadsbeløpet til Presteforeningen.

 

Vedtak:
Presteforeningen tildeles midler til tillitsvalgtopplæring for 2023 på kroner 1 545 295. I tillegg forutsetter bruk av ubenyttede midler fra 2022 på kroner 541 705.

Fagforbundet tildeles midler til tillitsvalgtopplæring for 2023 på kroner 59 939. I tillegg forutsettes bruk av ubenyttede midler fra 2022 på kroner 105 811.

 

Sak 17/23 Digitale infosendinger om tariff

I planen for OU2-styrets arbeid for 2023, er det bestemt at det skal holdes webinarer med felles info om ulike tarifftema. Det er også satt av midler til dette. Arbeidsgruppen til disse sendingene består av Gun Hafsaas og Anne Cecilie Andresen. Styret hadde en kort drøfting om aktuelle temaer til sendingene.

Vedtak:
Mulige temaer til infosending tas opp som fast post på hvert styremøte. Første infosending bør avholdes kort etter at mellomoppgjøret er godkjent, med dette som tema.

 

Sak 18/23 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

 

***

 

Påminnelse om møter 2023
Torsdag 14. september 15.00 – 17.00 + middag
Torsdag 7.des 10.00 – 12.00

 

 
Powered by Cornerstone