06.10.2023
Referat 14.september 2023

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Anne Cecilie Andresen, KA

Ikke til stede:
Andreas Fosby, Fagforbundet

 

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 20/23 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 30.5.23
 • Referat fra OU1-styrets møte 10.5.23

 

 • Referat fra styremøte i OU2 30.5.23 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.
 • Referat fra OU1-styrets møte 10.5.23 (vedlegg).
 • OU1-styrets møte 12.9.23 (muntlig):
 1. Åpen prat om planer for 2024 før neste møte (29/11)
 2. Vedtatt OU-konsultasjon 10.-11. september
 3. Kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet» snart i gang med to kurs før jul og tre kurs våren 2024.
 • Status på bispedømmevise OU-samlinger:
  1. Siden sist er det holdt samling i Hamar bispedømme 7/9/23
  2. Planlagt samling i Oslo 19/10, Sør-Hålogaland 27/10, Nord-Hålogaland 3/11, Tunsberg 15/11 og Stavanger 21/11.
  3. Borg bispedømme ønsker å overføre midler for gjennomføring til 2024. Styret godkjenner dette.
  4. Oslo bispedømme har søkt om å benytte midlene til ekstern foredragsholder, med håndtering av sykemeldinger som tema. Ekstern foredragsholder er greit, men det må avklares om tema er aktuelt/vinklet både for arbeidsgiver og tillitsvalgt, samt hvordan tema har vært forankret på tillitsvalgtsiden. Sekretariatet avklarer dette med Oslo bispedømme og godkjenner evt. bruk om dette er på plass.
  5. Om ordningen med midler til bispedømmevise samlinger skal videreføres til senere, bør bispedømmene få klarere rammer og evt. en liste med tema de kan velge blant.

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

Sak 21/23 Regnskapsrapport
Vedlegg: Regnskapsrapport 7.9.2023

Knut Are Hole redegjorde for regnskapsrapporten. Inntekten er 40 000,- mindre enn budsjettert.

Vedtak:  
Regnskapsrapporten fra 7.9.2023 tas til orientering.

 

Sak 22/23 Eventuell oppfølging av OU-konsultasjon

Styret diskuterte kort innholdet i OU-konsultasjonen, men ser ikke behovet for noen direkte oppfølging pt.
 

Vedtak:  

Det er pt. ingen konkrete saker som skal følges opp etter den felles OU1- og OU2-konsultasjonen 14. september 2023.

 

Sak 23/23 OU-konsultasjon 2024

Konsultasjonen 14. september 2023 var den første felles konsultasjonen mellom OU1 og OU2. Generelt mener styret det er viktig at partene har felles møtepunkter, men det trengs ikke nødvendigvis være under tittelen «konsultasjon».

Årets konsultasjon var sterkt knyttet til Kirkemøtet 2023, mens Kirkemøtet 2024 ikke er like viktig for tariffpartene. Derfor kan felles konsultasjon heller vurderes igjen for 2025.

Vedtak:  

I løpet av 2024 skal styret vurdere om det er et behov for en felles konsultasjon i 2025.

 

Sak 24/23 Tariffkonferanse

Vedlegg: E-post sendt til mulige foredragsholdere ved Tariffkonferansen 2023 (Presentasjon av konferansen)

Tariffkonferansen som var planlagt november 2023, ble besluttet utsatt da komiteen var i tvil om det var tid til å få på plass et godt nok program, samt tvil om det ville bli tilstrekkelig antall deltakere. Det var en egen e-postrunde i styret på dette i august.

Styret diskuterte innretning på konferansen, og det ble konkludert med å heller trekke i retning en større arbeidslivskonferanse på tvers av arbeidsgiverlinjene.

Vedtak:  

Tariffkonferansen 2023 avlyses. Styret skal sondere med OU1-styret om de er interessert i en større tariff-/arbeidslivskonferanse for kirkelig sektor høsten 2024. KA skal ta kontakt med Kirkerådet for innspill. Sekretariatet utreder saken til neste styremøte i desember.

 

Sak 25/23 Evaluering av Rammer og regler for arbeidsforholdet og planlegging av neste kursrekke

Vedlegg: Evalueringsrapport for Rammer og regler for arbeidsforholdet 2019-2022

Ingrid B. Tenfjord og Anna Grønvik orienterte om evalueringsrapporten for Rammer og regler for arbeidsforholdet 2019-2022, samt planleggingen av nye kurs i 2024. Rammen for hvert enkelt kurs vil være omtrent som sist, med todagers kurs.  

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering og arbeidsgruppen jobber videre til høsten 2024.

 

Sak 26/23 Digitale infosendinger om tariff
I planen for OU2-styrets arbeid for 2023, er det bestemt at det skal holdes webinarer med felles informasjon om ulike tarifftema. I sak 17/23 på styremøtet 30.5.2023 ble det vedtatt følgende: «Mulige temaer til infosending tas opp som fast post på hvert styremøte. Første infosending bør avholdes kort etter at mellomoppgjøret er godkjent, med dette som tema.»

Styret drøftet tematikken, og vurderer at det ikke er noen presserende behov for webinar pt. Arbeidsgruppen skal imidlertid vurdere dette løpende og kan sette opp relevante webinarer på kort varsel. Tematikken må ikke nødvendigvis være forhandlingsaktuell eller knyttet til forhandlingene.

Vedtak:  
Arbeidsgruppen vurderer saken løpende, og kan sette opp aktuelle tariffwebinarer der de vurderer det som formålstjenlig. Innspill til tematikk etc. blir fulgt opp på neste styremøte.

 

Sak 27/23 Innspill til plan og budsjett 2024
Følgende saker ble spilt inn til arbeidet med plan og budsjett for 2024:
- Tariff/arbeidslivskonferanse høsten 2024
- Kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet»
- Medbestemmelsesmateriell («lov og avtaleverk») til kirkens e-læringsplattform

Vedtak:  

Sekretariatet tar med seg ovenstående punkter inn i arbeidet med forslag til plan og budsjett 2024 før neste møte i desember.
KA avklarer behov for medbestemmelsesmateriell til kirkens e-læringsplattform med Kirkerådet.

 

Sak 28/23 Ny dato for styremiddag, samt mulig flytting av møte

Vedtak:  

Styremøtet 7. desember flyttes til 12. desember kl. 15:00 med påfølgende middag.

 

Sak 29/23 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

***

 

Påminnelse om møter 2023
Tirsdag 12.desember 15:00 m/påfølgende middag
.

 
Powered by Cornerstone