15.11.2023
Referat OU1 12. september 2023

Til stede
Marit H. Hougsnæs, KA, leder
Ingrid B. Tenfjord, KA
Anne Cecilie Andresen, KA
Marit B. Lågøyr
Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet
Simen Bjercke, Delta
Karianne Heien, Fagforbundet
Ingvild Engedal, Sekretær

Forfall
Cathrine Nyheim, Creo

Innledningsvis var det felles lunsj og kake for å takke av Leiv Sigmund Hope, som hadde sitt siste møte i OU-styret.

OU-sak 19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste er godkjent.

OU-sak 20/23 Godkjenning av referat 10.05.23
Vedlagt saken:
- Referat fra 10.05.23


Referatet er tidligere godkjent på epost.

Vedtak: Referatet er godkjent.

OU-sak 21/23 Status regnskap OU1 2023
Vedlagt saken:
- Regnskapsrapport august 2023

Knut Are Hole, KA orienterte om status for regnskapet. Det er mange prosjekter som er planlagt gjennomført i høst. Det er pt ikke tegn til at det er midler som ikke benyttes i år, utover ca 50 000 kr som skyldes økte kontingentinntekter.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til etterretning.


OU-sak 22/23 Innspill plan og budsjett 2024
Vedlagt saken:
SAK KR 5.3/23 b.

Saken ble lagt frem for å få en første drøfting av ideer og planer for 2024. Noen kurs, som Rammer og regler er vedtatt tidligere og går over flere år og fortsetter i 2024. Dette må det settes av midler til. Det forventes noe økt kontingent i 2024.
Det bes om at innspill meldes innen 1. november.
Innspill:
- Prioritere/øke tillitsvalgtmidler
- Fokus på tiltak for organisasjonsmedlemmene
- Vurdere om tematikken “Samskaping” kan være aktuelt på flere områder .

Vedtak:
Plan og budsjett for 2024 utarbeides til novembermøtet i tråd med de innspill som fremkom i møtet.

OU-sak 23/23 Møtedatoer for styret 2024

Vedtak:
Møtedatoer i 2024 blir:
29. februar kl. 9.00-11.00
7. mai kl. 09.00-11.00
10. september kl. 09.00-11.00
27. november m julebord kl. 14.00-16.30. Julebord kl. 17.00.

OU-sak 24/23 OU-konsultasjon 2024

OU-styret hadde en foreløpig diskusjon om mulige tema for konferansen i 2024 og hvem som kunne sitte i programkomiteen. Tematikken knyttet til KI ble nevnt som aktuelt tema. Cathrine Nyheim fra Creo ble foreslått som mulig leder av programkomiteen. Forslag på evt andre komitemedlemmer kan meldes til OU-1 sekretær Ingvild Engedal. Saken tas opp på neste møte i OU-styret.

Vedtak:
OU-konsultasjonen 2024 avholdes 10.-11. september, og det nedsettes en komite med representanter fra arbeidstakersiden og fra arbeidsgiversiden på møtet i november.


OU-sak 25/23 Orienteringssaker
1. Vedlagt saken lå referater fra
a. OU2 30. mai 2023
b. FKU 09.05.23
c. FUM 04.09.23
d. FUD 16.06.23
e. Kirketjenerskolen og Gravplasskolen 21.08.23
2. Status kurs og prosjekter ble lagt frem i sakspapirene for:
- Introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke
- Introduksjonskurs for nyansatte innen kontor og administrasjon, og kommunikasjonsdag
- Rammer og regler
3. Nyhetsbrev 3
4. EVU-ordningar for tilsette i kyrkjelege fellesråd
5. Felles fagdag for fagutvalgene 25. september

Vedtak:
Sakene tas til orientering.


OU-sak 26/23 Eventuelt
Ingen saker.

Påminnelse møtedatoer 2023:
29. november kl. 14.00-17.00, med påfølgende julebord kl. 17.30.

 
Powered by Cornerstone