06.03.2024
Referat OU1 29. november 2023

Til stede:

Marit H. Hougsnæs, KA, leder
Ingrid B. Tenfjord, KA
Anne Cecilie Andresen, KA
Marit B. Lågøyr, KA
Harald Skarsaune, Diakonforbundet
Irmelin Stødle, Delta
Karianne Heien, Fagforbundet
Cathrine Nyheim, Creo

 

Referat:

Ingvild Engedal


Avslutningsvis var det OU-styrets årlige middag.

 

OU-sak 27/23               Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

OU-sak 28/23                    Godkjenning av referat 12.09.23

Vedlagt saken var referat fra 12.09.23.  

Vedtak:

Referatet er godkjent.

 

 

OU-sak 29/23                    Status regnskap OU1 2023

Vedlagt saken fulgte Regnskapsrapport 07.11.2023

Marit H. Hougsnæs orienterte om bakgrunnen for at regnskapsrapporten er omstrukturert litt for å gjøre den mer oversiktlig.  Knut Are Hole orienterte om status for regnskapet. Det har vært mye aktivitet i november og det forventes at mindreforbruket pr. 7.11.23 kr 1 932 252 vil bli betraktelig lavere. Ubrukte midler vil gå over til neste års budsjett.

 

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til etterretning.

 

OU-sak 30/23                   Plan og budsjett 2024

Vedlagt saken lå:

 1. Budsjettforslag OU-styret 2024
 2. Forslag plan for OU-styrets arbeid 2024
 3. Budsjettforslag fagutvalgene og driftsstyret
 4. Notat planer FUM og FKU
 5. Referat kirketjener- og gravplasskolen, med omtale av planer 2024

Knut Are Hole orienterte om budsjettet og gjennomgikk alle postene. Fagutvalgenes prioriteringer foreligger ikke per idag. Budsjettet må derfor revideres i februar. Fagutvalgene og driftsstyret må være forberedt på at det da kan bli justeringer. Ideen om en egen barnehagekonsultasjon i regi av OU-styret, fikk ikke tilslutning, men god kontakt mellom partene om saken er viktig.

Individuelle stipend gjelder også organisasjonsmedlemmer og andre yrkesgrupper. Stipendutlysning for staber må spisses bedre.

Vedtak:

Budsjettet for 2024 vedtas.

Revidert budsjett som tar hensyn til endelig resultat i 2023, legges fram for styret i februar 2024.

 

OU-sak 31/23                   OU-konsultasjon 2024

OU-konsultasjon for 2024 er vedtatt lagt til 10.-11. september. Det ble i forrige møte foreslått at man blant annet ser på tematikken kunstig intelligens. Det foreslås videre å invitere med OU2 som medarrangør. Delta har nettopp hatt konferanse om temaet og sjekker aktuelle komitemedlemmer.

Vedtak:

Det nedsettes en komite med følgende representanter

Fra arbeidstakersiden:

 • Cathrine Nyheim
 • Øystein Holm-Haagensen
 • Stian Keyn Elysian (OU2)

Fra arbeidsgiversiden:

- Marit B. Lågøyr

- Jens A. Bjelland

Komiteen jobber frem et program ut fra innspillene som kom frem i møtet. OU –styret holdes orientert.

 

OU-sak 32/23                   Kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging ble drøftet på OU-konsultasjon 14. september 2023, og ble fulgt opp med et notat med forslag til innretning og gjennomføring. OU-styret ber om å få tilbake forslag før utsending. Alle partene må bidra til å distribuere dette og motivere de ute til å svare.

 

Vedtak:

 1. Prosjektet får tilslutning og gjennomføres i tråd med notatet og innspill i møtet.
 2. Det settes av en ekstra bevilgning til forarbeider i 2023 på kr. 50 000-,.

 

OU-sak 33/23                   Tildeling nærværsstipend barnehager

Vedlagt saken lå søknad fra Semsløkka barnehage, Tønsbergkirkenes barnehager

 

Vedtak:

Semsløkka barnehage tildeles kr 18 000-,

 

 

OU-sak 34/23                   Orienteringssaker

 1. Møte med SEU

OU1-styrets leder er invitert til møte med SEU (Sentralt etterutdanningsutvalg for prester i rDnk) mandag 22. januar 2024 kl. 12.00-14.15. Karianne Hansen Heien blir også med på møtet fra OU 1 styret.

 

 1. Referater etc fagutvalgene, driftsstyret og OU2

Følgende referat lå vedlagt til orientering:

  1. OU2 14. september 2023
  2. FKU 1.9.23
  3. FUM 08.09.23
  4. FUD 26.09.23
  5. Kirketjenerskolen og Gravplasskolen 23.10.23
 1. Status kurs og prosjekter

Status introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke:
41 personer har fullført, og 386 har status som aktive.

 1. Nyhetsbrev 4 

 

 1. Rapporter

Følgende rapporter lå vedlagt til orientering:

  1. Rapport stabsstipend fra staben i Hillesøy, Sandnessund og Kvaløy menigheter
  2. Rapport fra Econa – tillitsvalgtmidler 2023
    
 1. Evalueringer OU-kurs

Evaluering fra innføringskursene for tilsatte innen kontor/adm, undervisning og diakoni, kirkemusikk samt fagdag kommunikasjonsarbeid lå vedlagt saken.

Vedtak:

Sakene tas til orientering. 

 

OU-sak 35/23                   Eventuelt

 

Ingen saker

 
Powered by Cornerstone