12.03.2024
Årsrapport OU1 2023
Rapporten inneholder informasjon om OU-styrets arbeid i 2023, samt fagutvalgene innen diakoni, kirkelig undervisning, kirkemusikk og driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen.

Se årsrapporten med bilder i pdf-format her

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Mandat:

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

  • nasjonale opplæringstiltak
  • forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten
  • omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene
  • utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring
  • informasjon om lov- og tarifforhold
  • tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden:

  • planer for sitt arbeid
  • budsjett for de inntrukne midlene
  • rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

OU-styrets sammensetning:

OU-styret har i 2023 hatt følgende sammensetning:
Marit Halvorsen Hougsnæs (KA, leder), Marit B. Lågøyr (KA), Anne Cecilie Andresen (KA) og
Ingrid B. Tenfjord (KA), vara: Eldbjørg L. Ekre (KA), Karianne Hansen Heien (Fagforbundet),
Irmelin Stødle (Delta) vara: Simen Bjercke (Delta), Cathrine Nyheim (Creo) vara: Thor Henning Isachsen (Creo), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) og vara/fast fra 1.10.23: Harald Skarsaune (KUFO Kirkelig undervisningsforbund).

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KA ved Ingvild Engedal.

OU-styret har i 2023 hatt fire møter og behandlet 35 saker.

OU-styret har i tillegg arrangert to konsultasjoner, hvorav en sammen med OU2-styret, og hatt ett felles møte med OU2-styret.

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2023 utgjorde kronetrekket kr. 3 491 883. Ubenyttet fra forrige år var kr. 1 368 492. OU-styret har til sammen hatt til disposisjon kr. 4 860 375. Resultatet i 2023 viser et mindreforbruk på kr. 915 909. Dette overføres til arbeidet i 2024. 

 

3. OU-styrets arbeid

3.0 Kurs arrangert av OU-styret

«Introduksjonskurs for ansatte innen kontor og administrasjon» med «kommunikasjonsdag» ble nyutviklet i 2022 og videreført til 2023. Dette ble arrangert som en tredagers samling i september, hvorav to dager ble gjennomført for nyansatte innen kontor og administrasjon med 31 deltakere, og en uavhengig kursdag om kommunikasjon for alle med 21 deltakere.

Det ble gjennomført 2 kurs i «Rammer og regler» med totalt 77 deltakere. Ett kurs ble avlyst. Kursserien fortsetter i 2024.

Introduksjonskurset (e-læring) for ansatte i Den norske kirke ble ferdig utviklet i 2021, og videreutviklet i 2023. Dette omtales nærmere nedenfor.

3.1 Fagutvalgene og driftsstyret

Hoveddelen av midlene i OU-ordningen går til drift av partssammensatte fagutvalg innenfor diakoni, kirkelig undervisning og kirkemusikk, og til drift av Kirketjener- og gravplasskolen.  

Årsrapportene for fagutvalgene og driftsstyret følger vedlagt.

3.2 Stipendordninger

OU-styret har i 2023 hatt to utlysninger av stipend.

Stabsprosjekt
Den ene var en utlysning av stabsstipend med søknadsfrist 1. mai. Det ble mottatt 6 søknader, og det ble utdelt 5 stipend på til sammen kr 140 900.

Nærværsarbeid i barnehager
Det andre stipendet hadde søknadsfrist 1. november, og var til nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 50000 til nærværsarbeidet, og 18 000 kr gikk til Semsløkka barnehage. Det kom 1 søknad til dette stipendet.

3.3 Lederopplæring

OU-styret vedtok å subsidiere arbeidstakere omfattet av OU1-ordningen som ønsket å delta på KAs lederutviklingsprogram med 5000,- per deltaker, og det deltok 16 deltakere våren 2023, i tillegg til å subsidiere kurset Sammen om å lede.

3.4 Ledsagerprogrammet

I 2023 ble det ikke lyst ut midler til ledsagerprogrammet.

3.5 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.

Det har i 2023 blitt sendt ut 4 nyhetsbrev med informasjon fra OU1-styret, fagutvalgene og driftsstyret.

3.6 E-læringsplattform og introduksjonskurs for ansatte i Den norske kirke

Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i viktige temaer for alle som skal begynne å jobbe i kirken eller som har jobbet der en stund og kan trenge en oppfrisker. Kurset er myntet på alle faggrupper: kirkegårdsarbeidere, prester, kontoransatte, diakoner, undervisningsansatte, kirkemusikere, kirkeverger/daglig ledere og kirketjenere m fl. Det kan også være nyttig for nyansatte på bispedømmekontorer og i Kirkerådet. I 2023 har det vært arbeidet med en film om kirketjenere, samt utvikling av forbedret en pedagogisk veileder. I 2023 startet 123 personer på kurset, og 13 fullførte det.

Introduksjonskurset har vært brukt i mange sammenhenger i løpet av 2023, og dannet blant annet grunnlag for introduksjonskurset for ansatte innen kontor og administrasjon, kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk. Flere av filmene har også vært brukt inn i opplæringen av de nye menighetsrådene.

3.7 Barnehagevirksomhet

For barnehagevirksomhetene har det i 2023 blitt lyst ut og tildelt ett stipend til nærværsarbeid, som omtalt under stipend.

3.8 Konsultasjoner

Det ble avholdt to konsultasjoner i 2023. Den første ble arrangert over to dager på Soria Moria hotell 28. februar-1. mars med 24 deltakere. Temaet var fremtidens lokale lederstruktur i Den norske kirke. Den andre konsultasjonen ble avholdt sammen med OU2 den 14. september i Kirkens hus med 23 deltakere, hvor temaene var veien videre for kirkelig organisering etter Kirkemøtet samt kompetanseutvikling i kirkelige virksomheter. Målsettingen med konsultasjonene er å bidra til god samhandling mellom partene sentralt ved å skape en møteplass for diskusjon og refleksjon over temaer av felles interesse.

3.9 Tillitsvalgtopplæring

OU1-styret bevilget midler til Econa, Delta og KUFO, Presteforeningen, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Akademikerforbundet og Diakonforbundet til tillitsvalgtopplæring. Totalt ble det tildelt kr 400 000 etter søknad fra de respektive organisasjonene.

3.10 Annet

OU1-styret vedtok å subsidiere arbeidstakere omfattet av OU1-ordningen som ønsket å delta på Arbeidsveilederutdanningen. To personer har benyttet seg av dette tilbudet om subsidier.

 

 

 

Årsrapport for fagutvalgene og driftsstyret

 

Årsrapport for Driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen

I 2023 har driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen bestått av leder Ingrid Staurheim (KA), Edgar Budeng Larsen (KA), Bjart - Magnus N. Rosvold (KA), Sonja Russevåg-Raava (Delta), Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) og Marianne Brattsveen (Fagforbundet. Anja Høiby-Nikolaisen (KA) er sekretær.

Det ble holdt 4 møter i driftsstyret i 2024 (alle digitalt). Det viktigste arbeidet i 2023 har vært revisjonen/ferdigstillingen av Kirketjenerskolen. I tillegg har det blitt holdt tre arrangementer i regi av driftsstyret; «Møte med mennesker», «En verdig gravferd for alle» og «Fagdager for kirketjenere og gravplassarbeidere». Sistnevnte ble gjennomført i Tromsø 11.-12.mai med om lag 75 deltakere fra hele landet.

 

Revisjon av Kirketjenerskolen

Det har i 2023 blitt arbeidet med revisjonen av Kirketjenerskolen 1 og 2 og ferdigstillingen av denne. Kirketjenerskolen 1 og 2 blir erstattet med fem nye moduler. De nye modulene vil være på e-læringsplattformen Learnifier og vil åpne for nye studenter i januar 2024. Det har høsten 2023 vært prøvestudenter på noen av modulene; 1 student på Modul 3, 2 studenter på Modul 4 (hvorav 1 har gjennomført hele modulen) og 1 student på Modul 5.

I og med at det ikke har vært åpent for oppmelding av studenter i 2022-2023 har det heller ikke vært utlyst/tildelt stipender disse årene.

Revisjon av «En verdig gravferd for alle»

I 2023 har det blitt gjennomført en revisjon av foilsettet (powerpoint-presentasjon) for dagskurset «En verdig gravferd for alle». Revisjonen ble gjennomført av Bjarne Kjeldsen.

 

Krematorieskolen

Krematorieskolen vurderes som et nytt viktig tiltak og OU1-styret ba driftsstyret for Kirketjenerskolen og Gravplasskolen om å ta ansvar for utviklingen videre i samarbeid med Norsk forening for Gravplasskultur. Det ble i 2023 nedsatt en gruppe som startet dette arbeidet.

 

Studenter/deltakere ved Kirketjenerskolen og Gravplasskolen

Kirketjenerskolen 1 Kirketjenerskolen 1 har ikke vært åpen for påmeldinger og ingen studenter er aktive/har gjennomført.

 

Kirketjenerskolen 2 Kirketjenerskolen 2 har ikke vært åpen for påmeldinger og ingen studenter er aktive/har gjennomført.

 

Gravplasskolen 1 Det ble i 2023 som vanlig holdt ett kurs bestående av to samlinger og det var 17 deltakere på kurset. 16 av disse gjennomførte begge samlinger og hjemmeoppgave.

 

Gravplasskolen 2 Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift: Det ble holdt to kurs i 2023, i hhv. juni og oktober. Totalt var det 60 deltakere på kurset.

Modul B: En verdig gravferd for alle: Det ble holdt ett kurs i 2023 og det var 25 deltakere som gjennomførte kurset.

Avsluttende prøve: For å fullføre Gravplasskolen 2, må en avsluttende teoriprøve bestås. 6 personer har bestått denne prøven i 2023.

 

Kirketjenerskolen/Gravplasskolen 3 (Møte med mennesker)
Det ble avholdt ett sentralt kurs i 2023. 27 deltakere deltok og gjennomførte kurset.

Det er solgt 5 «Møte med mennesker»-kurspakker. Det er meldt inn til driftsstyret at 93 personer har gjennomført kurset lokalt i 2023.

 

 

 

Statistikk Kirketjener

-skolen

Del 1

Del 2

Kirketjener

-skolen

totalt

Gjennomført

Aktive

Brutt

Gjennomført

Aktive

Brutt

2023

0

0

0

0

0

0

1

2022

12

0

5

5

0

3

4

2021

3

13

0

1

7

0

3

2020

9

21

9

8

5

10

0

2019

7

17

5

13

15

4

-

                       

 

 

Årsrapport for Fagutval for kyrkjeleg undervisning (FKU)  

Medlemmar i FKU i 2023: Anny Holien (Leiar), Bente Engen Øye (KUFO), Fredrik Røste (HEKTA), Harald Skarsaune (KUFO), Christfried Kaul (KA), Kai Ove Berg (KA) og Kjersti Kolbjørnsrud (Kyrkjerådet).

Eldbjørg Leinebø Ekre, fagsekretær (KA) 

Møteverksemd:
FKU har i 2023 hatt 4 møter og handsama 33 saker. 2 digitale møter og 2 fysiske møter. I tillegg har det vore gjennomført 2 AU-møter rundt tildeling av stipendmidlar. FKU deltok også i september på felles fagdag på Kirkens hus for fagutvala for diakoni (FUD), kyrkjemusikk (FUM) og undervisning (FKU). Tema var rekruttering til kyrkjeleg undervisningsteneste, Kyrkja vår – samla plan for arbeidet i soknet, og KUFOs Livsløpsrapport I det lange løp.

Stipendtildelingar:
Det er delt ut 12 OU-stipend. 10 individuelle og 2 gruppestipend. Til saman har 33 undervisningstilsette i Den norske kyrkja og 3 organisasjonstilsette fått støtte gjennom FKU. I tillegg har FKU, på vegne av KA og på oppdrag frå Kyrkjerådet, forvalta kvalifiseringsordning til  kyrkjelydspedagog og kateket. Kyrkjerådet vil f.o.m. hausten 2024 ta over ansvaret for å forvalte denne ordninga.

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:

Innføringskurset for tilsette innan undervisning og diakoni
FKU gjennomførte i samarbeid med FUD for femte gong det årlege innføringskurset for nye tilsette innan undervisning og diakoni. 22 undervisningstilsette og 10 diakonar/diakonimedarbeidarar deltok på kurset som var på Scandic Vulkan og på IKO Kirkelig pedagogisk senter.

Leirwebinar
FKU arrangerte 4 webinar om leir i mars 2023. KA, Kyrkjerådet og KUFO deltok aktivt i kurset. Alle kursa ligg ute til fri bruk. 4 webinar om leirarbeid

1.Å rigge leir – fra ide til konsept
2.Kven har ansvar for kva?
3.Forsvarleg leir for alle
4.Erfaringar med ulike typer leir

Møte med dei teologiske og pedagogiske utdanningsinstitusjonane/lærestadane
Fagsekretær har jamleg dialog med lærestadar og kompetansemiljø i høve utvikling av kurs og kompetansetiltak. Det har i 2023 ikkje vore møter av meir overordna strategisk karakter.

Besøk av fagpersonar i FKU

MF v/fagdirektør Hilde Brekke Møller. 
Gjennomgang av relevante studieprogram ved MF: Ungdom, kultur og tro (UKT), Nettbasert årseining i trusopplæring (30 stp ped/30 stp teologi) og erfaringsbasert og disiplinbasert master i kyrkjeleg undervisning (kateket). Vi samtala om samarbeid om kateketiske «kortkurs» og om betydninga av å kunne kombinere kvalifiserande studiar og jobb.

Kyrkjerådet v/seniorrådgjevar Tormod van der Hagen.
Erfaringsutveksling rundt etablering av ny ordning for kvalifiseringsstipend til kantor.

Andre saker som har vore drøfta:

Promotering av OU-arbeidet
Er oppe jamleg til påminning, drøfting og forbetring. Det er ei forståing hos alle partar at det er eit felles ansvar å gjere OU-arbeidet kjent.

Periodeplan for 2022-2025
Oppfølging av periodeplanen. Periodeplanen er på overordna nivå og gir rammer for arbeidet både på kort og lang sikt. Planen byggjer på kompetanseundersøkinga som fagutvala gjennomførte i 2021, i tillegg til faglege innspel og drøftingar i FKU.

Delingsrunde i FKU
FKU startar alle møter med ei delingsrunde. Det gir FKU eit oversiktsbilete over kva som rører seg i feltet, og eit grunnlag for å tenke strategisk om kompetansetiltak innen kyrkjeleg undervisning og trusopplæring. Felles kunnskapsgrunnlag gir FKU kompetanse i å gjere gode prioriteringar i utvikling av tiltak.

Rekruttering til kyrkjeleg undervisning
Stipendordninga som FKU har forvalta er viktig i rekrutteringsarbeidet innan kyrkjeleg undervisning. FKU er opptatt av at det både nasjonalt og lokalt blir lagt til rette for kompetansehevande tiltak.

KUFO sin rapport «I det lange løp»
Rapporten har vore drøfta i FKU ved fleire høve. FKU er opptatt av at arbeidet blir fulgt opp av ansvarlege instansar.

Årsrekneskap
FKU fekk tildelt kr. 464 500 for 2023, dette vart i løpet av budsjettåret regulert til 412 000. Av dei tildelte midlane nytta vi kr. 411 532.

 

Årsrapport for Fagutvalget for diakoni (FUD) 2023
 

FUD har bestått av følgende medlemmer i 2023: Andreas Andersen (KA) (leder), Ann Kristin Eidsvåg (Diakonforbundet), Brita Bye (Diakonforbundet), Kjetil Nordstrøm (KA) og Sigrid Flaata (KR). Sekretær Linn Maria Kierulf.

 

Fagutvalget for diakoni har hatt 6 møter i 2023 og behandlet 42 saker.

FUD deltok på felles fagdag for fagutvalgene for kirkemusikk, undervisning og diakoni. Tema var rekruttering, planverktøyet Kirka vår og KUFOs rapport: I det lange løp.

 

Heftet om samskaping «La oss skape noe sammen!» ble utviklet av utvalget og Lars Kobro i 2022. I 2023 fikk utvalget utarbeidet et kursmateriell til bruk i samskaping. Alt materiell er fritt tilgjengelig på OUs nettsider. Fagutvalget arrangerte også et webinar om samskaping 23. november 2023. Det var 80 påmeldte.

 

FUD delte ut stipender for 110 589 kroner til 9 diakoner/diakonimedarbeidere som søker støtte til ulike kompetansehevingstiltak.

FUD delte også ut to stipender a 50 000 til ansatte som tar PKU/Svensk-norsk sjelesorgutdanning i samarbeid med Institutt for sjelesorg (Modum Bad).

FUD var medarrangør på innføringskurs for nytilsatte arrangert av KA og IKO der nye diakoner og diakonimedarbeidere deltok.

FUD har hatt møte med utdanningsinstitusjonene MF v/Astrid Sandsmark og VID v/Randi Tjærnæs, samt Bispemøtet v/Thomas Berbom og Kirkerådet v/ Tormod van der Hagen. I møtene har det vært utvekslet informasjon og diskutert etter- og videreutdanningstiltak samt mulige samarbeidsprosjekter. 

Linn Maria Kierulf,

Fagutvalg for Diakoni

 

Årsrapport for Fagutval for kyrkjemusikk (FUM) 2023

 

Medlemmar i FUM i 2023: Jannicke Greipsland (KA), Liv Kari Bru (KA), Vidar Hoel (Creo) Thor Henning Isachsen (Creo), Mathias Gillebo (Kirkerådet) og Bernt Nordset (ekstern fagperson).

Eldbjørg Leinebø Ekre (KA), fagsekretær.

 

Møteverksemd: FUM har i 2023 hatt 5 møter og handsama 43 saker. 3 fysiske møter og 2 digitale (teams). I tillegg var det 2 møter rundt tildelingar av stipend. FUM deltok på felles fagdag for fagutvala for diakoni (FUD), kyrkjemusikk (FUM)og undervisning (FKU). Tema var rekruttering til kyrkjeleg undervisningsteneste, Kyrkja vår – samla plan for arbeidet i soknet, og KUFOs Livsløpsrapport I det lange løp.

 

Stipendtildelingar: Det er delt ut 20 OU-stipend i 2023. 3 gruppestipend til regionale fagdagar og 17 individuelle stipend. FUM har i tillegg, på vegne av KA og på oppdrag frå Kyrkjerådet, forvalta kvalifiseringsordning til kantor. Kyrkjerådet vil f.o.m. hausten 2024 ta over ansvaret for å forvalte denne ordninga.

 

Tiltak innan etter- og vidareutdanning:  

Kurs i barne- og ungdomskorleiing
Kurset vart avlyst på grunn av få påmeldte. Kurset er utsett til 2025. Vil bli gjennomført i samarbeid med Ung Kirkesang v/Randi Claussen Aarflot som kurshaldar.

Kurs i rytmisk kyrkjemusikk ved NMH/NLA
Samling 1 vart overflytta frå hausten 2023 til våren 2024.

Videobasert opplæring og live-undervisning i rytmisk kyrkjemusikk
Det var samarbeid med kantor Håvard Sveås også i 2023. Gjennom Spenstig Sakral formidlar kantor Håvard Sveås nyskapande orgelmetodikk gjennom tilgang på ein serie læringsvideoar og «live»-undervisning i sanntid gjennom undervisningsverktøyet zoom. Undervisninga spenner over tema som salmearrangement, motettar til kor, songar til trusopplæring, barnekor og ungdomskor, salmar arrangert for band, samspel i band, mm. Med erfaring innan klassisk musikk, pop, jazz, viser m.m., er kompetansetiltaket Spenstig Sakral ein viktig bidragsytar inn i det kyrkjemusikalske landskapet.

Møte med dei kyrkjemusikalske utdanningsinstitusjonane
Fagsekretær har jamnleg dialog med lærestadar og kompetansemiljø i høve utvikling av kurs og kompetansetiltak. Det har i 2023 ikkje vore møter av meir overordna strategisk karakter.

 

Besøk av fagpersonar i FUM

NMH v/studiekoordinator Åse Karin Hjelen. Vi samtala generelt om tilboda ved NMH, med særleg vekt på Kyrkjemusikk 1 og 2. FUM tok også opp korleis NMH legg praktisk til rette for studentar som kombinerar kvalifiserande studiar og jobb.

KIN (Kirkemusikksenter Nord) v/studiekonsulent Peter Vang. Vang presenterte kva KIN tilbyr, pluss ein samtale om etablerte samarbeid mellom FUM og KIN.

Kirkerådet v/seniorrådgjevar Tormod van der Hagen. Erfaringsutveksling rundt etablering av ny ordning for kvalifiseringsstipend til kantor.
 

Andre saker som har vore drøfta:

Promotering av OU-arbeidet
Er oppe jamnleg til påminning, drøfting og forbetring. Det er ei forståing hos alle partar at det er eit felles ansvar å gjere OU-arbeidet kjent.

Periodeplan for 2022-2025
Periodeplanen er på overordna nivå og gir rammer for arbeidet både på kort og lang sikt. Planen byggjer på kompetanseundersøkinga som fagutvala gjennomførte i 2021, i tillegg til faglege innspel og drøftingar i FUM.

Delingsrunde i FUM
FUM startar alle møter med ei delingsrunde. Det gir FUM eit oversiktsbilete over kva som rører seg i feltet, og eit grunnlag for å tenke strategisk om kyrkjemusikken si rolle i Den norske kyrkja. Felles kunnskapsgrunnlag gir FUM kompetanse i å gjere gode prioriteringar i utvikling av tiltak.

Kyrkjemusikalsk rammeplan
Planen er frå 2009 og er utdatert. FUM har eit inntrykk av at kyrkjemusikken generelt er lavt prioritert frå nasjonalt nivå, og ønsker å få saka belyst. På grunn av arbeidet med implementering av «Kyrkja vår – samla plan for arbeidet i soknet», ser FUM behovet for ein revidert/ny nasjonal rammeplan for kyrkjemusikk.

Rekruttering til kyrkjemusikaryrket
FUM har merka seg at det er ei kompetansekrise og rekrutteringskrise innan det kyrkjemusikalske feltet. Det er behov for auka fokus på rekruttering på ulike nivå. Stipendordninga som FUM har forvalta er viktig i så måte.

Støtteordningar til kyrkjemusikalsk aktivitet på lokalt plan
For å finansiere lokal kyrkjemusikk skjer det fleire stader at det opprettast eigne senter/organisasjonar/stiftingar, der organisasjonen blir liggande utanom soknerådet. Dette fører til uklare rammer for arbeidet totalt sett. FUM har samtala om behovet for opprydding og at det (KR/KA) blir arbeida fram betre rammer for kyrkjemusikken.

Årsrekneskap
FUM fekk tildelt kr. 624 000 for 2023. Dette vart regulert til 572 000. Av dei tildelte midlane nytta vi kr. 485 949. Årsaka til mindreforbruk var flytting av kurs i rytmisk kyrkjemusikk til våren 2024, i tillegg vart kurs i kordireksjon avlyst.

 

Eldbjørg Leinebø Ekre
Fagsekretær Fagutvalg for kirkemusikk

 
Powered by Cornerstone