09.12.2005
Kvalitet og verdighet
For første gang foreligger en samlet beskrivelse av gravferdssektoren og behovet for kompetanseutvikling i denne sektoren.
    Det handler om en rapport, "Kvalitet og verdighet", fra et bredt faglig og partssamensatt utvalg.
Rapporten beskriver en sektor av vesentlig betydning for samfunnet og kirken, om lag 20% av kirkelige stillinger finnes i gravferdssektoren. Likevel er dette en sektor som til dels har vært lite synlig i kirkelig og kommunal tenkning, også hva angår utdanningstilbud. Mange av de som arbeider der har liten formell kompetanse, men stor realkompetanse.

Bakgrunn for utvalgsarbeidet
For å videreutvikle kompetansereformens muligheter i KA-området, ble det i 1999 oppnevnt et partsammensatt utvalg (EVU-utvalget). I tariffoppgjøret våren 2000 ble det enighet mellom partene i KA-området om et kronetrekk på kr 75 per ansatt. Arbeidsgiverne skulle bidra med tilsvarende midler. Til sammen ville dette utgjøre i overkant av 1 million kroner, og EVU-utvalget skulle disponere disse midlene for å styrke gjennomføringen av kompetansereformen i KA-området. Det partssammensatte EVU-utvalget la til grunn at flere av de  sentrale elementene i kompetansereformen var særlig relevant for gravferdssektoren i Den norske kirke og konkluderte bl.a. med å etablere utvalget som har sett på gravferdssektoren.

Kartlegge kompetansebehov og komme med forslag til tiltak
Utvalget var klar over at en stor andel av arbeidstakerne i denne sektoren mangler videregående opplæring. Utvalget var videre kjent med at denne gruppen arbeidstakere generelt har hatt få tilbud om utdanning, både i forhold til grunn-, etter- og videreutdanning. Utvalget antok likevel at mange arbeidstakere i gravferdssektoren har en omfattende realkompetanse som det kan være relevant å få dokumentert og verdsatt.

Tilbud om kompetanseutvikling beskrives i rapporten slik:
-
Det har vært arrangert en rekke mindre kurs og kompetansetiltak.
- Få samlende tiltak.
- Ingen felles kompetansekrav eller utdanningskrav til de tilsatte.
- Ingen utdanninger som er spesielt beregnet på tilsatte i gravferdssektoren innen det offentlige utdanningssystemet.
- Det finnes likevel utdanninger innen det offentlige utdanningssystemet som i stor grad dekker kirkegårdsarbeideres og kontortilsattes kompetansebehov.
- Uklart om det offentlige utdanningssystemet kan dekke krematorietilsattes kompetansebehov.

Eget lærefag i kirkegårdsarbeid?
I mandatet til utvalget ble det spesielt framhevet et ønske om å få vurdert muligheten for å etablere et eget  lærefag i kirkegårdsarbeid. Utvalget konkluderer med ikke å anbefale en slik særutdanning. De mener at sektorens behov i stor grad tilfresstilles gjennom det eksisterende fagtilbudet og særlig gjennom annleggsgartnerfaget.
I det hele beskrives er det tydelig at utvalget mener at det offentlige utdanningssystemet, inkludert ordningene for videregårende opllæring av voksne, i stor grad imøtekomer kompetansebehovene i gravferdssektoren.
Likevel er det en rekke mindre områder det offentlige utdanningssystemet ikke dekker. Disse må på ulike måter imøtekommes gjennom lokalt/regionalt partssamarbeid, eventuelt i samarbeid med relevante fagmiljøer.

Rapport til alle KAs A-medlemmer
Rapporten forligger i en trykt versjon som sendes til KAs A - medlemmer og er tilgjengelig i PDF-format

Papireksemplarer av rapporten kan bestilles fra KA mot dekning av portoutgiftene.
 
Powered by Cornerstone