25.02.2008
Kompetansebehov hos ansatte i barnehager i KA-området
Det partssammensatte OU-styret i KA-området fokuserer inneværende periode blant annet på ansatte i barnehagesektoren. For å kunne vurdere muligheter for kompetanseutviklingstiltak, har sekretariatet utarbeidet en kort utredning om utfordringene på sektoren. Dette arbeidet har resultert i et høringsnotat som i disse dager sendes alle styrere og eiere av barnehager tilsluttet KA.

Målsettingene om full barnehagedekning og økt fokus på kvalitet, gjør de ansattes kompetanse til en nøkkelfaktor. Økt utbygging, ny barnehagelov og ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, krever flere personer med barnehagefaglig kompetanse. I tillegg kreves bl.a. lederfaglig kompetanse for å lede, iverksette og vurdere de tiltakene som settes i gang.

Menighetsbarnehagene
Rapporten peker også på de særlige utfordringer menighetsbarnehagene møter av økonomisk og ideologisk karakter.
Menighetsbarnehagene er ofte små enheter som kjenner presset som følge av nye tilskuddsordninger i kommunene. De økonomiske rammebetingelsene gjør at det stilles store krav til profesjonalitet, både i driften av barnehagen og i barnehagens pedagogiske tilbud.
Store endringer i både kirke og samfunn krever også en tydeliggjøring av verdigrunnlaget for menighetsbarnehagen. Betydningen av utvidet formålsparagraf kan være positive elementer både for rekruttering av personell og for å tiltrekke foreldrenes oppmerksomhet ved valg av barnehage for egne barn.

Ønsker tilbakemelding
Dokumentet som nå sendes ut, er grunnlagsmateriale for det videre arbeidet med kompetanseutviklingstiltak innen sektoren. Før ferdigstillingen av dokumentet, har det bl.a. vært ute til høring hos et utvalg av barnehager, derav betegnelsen ”høringsnotat”.
OU-styret inviterer i tilegg alle mottakerne og leserne av heftet, om å komme med tilbakemeldinger.
Styrerne i alle barnehagene inviteres også til å svare på spørsmål om grunnlaget for den aktuelle barnhagen. Det spørres etter den opprinnelige begrunnelsen/årsaken til opprettelsen av barnehagen, og gjeldende begrunnelse, f. eks vedtak i menighetsråd eller styre for barnehagen.
Man ønsker også tilbakemelding på hvordan styreren av barnhagen selv begrunner driften av barnehagen. Hvilken betydning har det for eksempel at barnehagen er definert som en menighetsbarnhage?

KAs rådgiver Helene Horsfjord (helene.horsfjord@ka.no) har ført høringsdokumentet i pennen.

Flere eksemplarer av rapporten kan bestilles fra KA (ka@ka.no), 
eventuelt lastes ned (pdf -1,5 MB)

 

 
Powered by Cornerstone