Photo by Sander Crombach on Unsplash     
13.12.2019
Vil du være ledsager til Israel og Palestina?
OU-styret avsetter kr. 80.000 til 50 % lønnsrefusjon, og legger dermed godt til rette for at en kirkelig ansatt kan være blant de som reiser til Israel og Palestina som ledsagere i et solidaritets program som Kirkenes Verdensråd står bak.

Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator. Pengene fra OU-styret kommer i tillegg til bl.a. dekning av utgifter til reise og opphold og lommepenger under oppholdet. Det er en forutsetning at arbeidstakeren innvilges permisjon av arbeidsgiver.

Ledsagerprogrammet startet høsten 2002 etter at kirkeledere i Jerusalem ba om internasjonal tilstedeværelse og solidaritet i det okkuperte palestinske området. Samarbeidspartnere er lokale kirker, israelske menneskerettighetsorganisasjoner og forskjellige lokale palestinske organisasjoner og lokalsamfunn. I løpet av disse årene har mer enn 1000 ledsagere fra om lag 16 land deltatt. Oppholdet varer i tre måneder.

Programmets mål er å ledsage palestinere og israelere som på fredelig vis arbeider mot okkupasjonen av det palestinske området og for en rettferdig løsning på konflikten basert på Folkeretten og relevante FN- resolusjoner. Ledsagerne skal informere offentligheten om sine opplevelser under oppholdet og etterpå.

Styrker det internasjonale perspektivet i det daglige arbeidet
Deltakelse som ledsager kan sammenliknes med andre videreutviklings- eller studieopphold. Oppdraget gir en personlig erfaring fra et konfliktområde som ikke minst har en viktig religiøs dimensjon. Denne erfaringen styrker det internasjonale perspektivet i det daglige arbeidet. Siden ledsageroppdraget er en frivillig ordning, vil mange ikke være i en økonomisk situasjon som muliggjør deltakelse.
Mellomkirkelig råd, som har utfordret KA og arbeidstakerorganisasjonene, forteller at det til nå bare er et fåtall prester og kirkelige ansatte som har reist som ledsagere. Utfordringen som OU styret har svart på, er derfor også gått ut til prestenes arbeidsgivere, biskopene og bispedømmerådene.

Denne refusjonsordningen gjelder ikke ansatte i rettsubjektet Den norske kirke

Søknad om deltagelse i Ledsagerprogrammet sendes Kirkens Nødhjelp (mer informasjon her).

Du kan også kontakte OU-styrets sekretær for mer informasjon: Ingvild Engedal, tlf: 909 82 481, E-post: ingvild.engedal@ka.no

 
Powered by Cornerstone