Introduksjonskurset for tilsette i Den norske kyrkje vert gjennomført i elæringsverktøyet Learnifier.
Introduksjonskurset for tilsette i Den norske kyrkje vert gjennomført i elæringsverktøyet Learnifier.     
Foto: Faksimile     
17.11.2021
OU
Lanserer nytt introduksjonskurs for alle tilsette i Den norske kyrkja
Elæringskurs i sju delar vert rulla ut i veke 50.

Styra for OU1 og OU2 har gått saman om å utvikla eit felles introduksjonskurs for nye tilsette i Den norske kyrkja. Formålet er å gje ein fyrste hjelp i å finne seg til rette i Den norske kyrkja som organisasjon og som arbeidsplass.

Kurset inneheld sju modular:

1. Den norske kyrkja i går, i dag og i framtida
2. Kyrkja si organisering og finansiering
3. Kyrkjebygg og kyrkjegard
4. Møte med menneske
5. Tru, fellesskap og mangfald
6. Dei tilsette sine rettar og pliktar
7. Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Sju modular à 30-40 minutt

Kurset gjennomførast individuelt ved å få tilsendt ein link til læringsverktøyet Learnifier. Kurset inneheld filmar, portrettintervju, «les sjølv»-tekstar, quiz, spørsmål til samtale og anna. Det vil og bli lagt ut tilleggsmateriale for den som ynskjer å lese meir om det einskilde tema.

Ein modul tek om lag 30 til 40 minutt. Kursdeltakar kan arbeide seg gjennom modul for modul på eigen hand, til dømes over to dagar.

– Vi vil oppmuntre til å stoppe opp, samtale med kollegaer eller næraste leiar om dei ulike tema undervegs. Etter gjennomført elærings-kurs oppmodar vi til å delta på nasjonale innføringskurs/fagdagar for nye tilsette, i regi av OU1-ordninga for dei som er tilsette i kyrkjelege fellesråd, eller innføringsprogrammet for nye prestar i regi av Bispemøtet for prestar tilsette i rDnk, seier prosjektleiar Eldbjørg Leinebø Ekre frå KA.

Breidt forankra kurs

I arbeidsgruppa har følgande delteke: Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet), Thor Henning Isachen (Creo), Ole Johannes Huse som etterkvart vart erstatta av Anna Grønvik (Presteforeininga), Jens A. Bjelland (KA).

Kurset er breidt forankra, med involvering av fleire representantar frå fleire fagforeiningar, KA, Bispemøtet, Kyrkjerådet og hovedverneombodet i rDnk.

VON kommunikasjon har utarbeida alt av videoinnhald og animasjon.

Vil du bestille elæringsprogrammet? Klart til bruk frå veke 50

Det er arbeidsgjevar som bestillar kurset til nye tilsette.
Både arbeidsgjevar og arbeidstakar vil ha tilgang til kurset i ei periode på 4 veker. Dette gir ein god mulegheit for arbeidsgjevar å følge opp nye tilsette i den fyrste fasen i ny jobb.

Bestilling av elæringsprogrammet skjer i KAs kursportal, og blir lagt ut her: (kommer)

Webinar om å ta elæringskurset i bruk:
Dato, tidspunkt og påmeldingslink til nettkurset kommer!

Ved faglege spørsmål kring innhald og bruk, kontakt seniorrådgjevar i KA, Eldbjørg Leinebø Ekre på e-post eller tlf. 41610918.

Pris

Kurset er heilfinansiert av OU1 og OU2, og er difor gratis for alle tilsette i Den norske kyrkja.

 
Powered by Cornerstone