28.06.2023
Referat OU-møte 10. mai 2023

Til stede:

Marit H. Hougsnæs, KA, leder

Anne Cecilie Andresen, KA 

Ingrid B. Tenfjord, KA 

 

Cathrine Nyheim, Creo 

Irmelin Stødle,  Delta 

Karianne H. Heien, Fagforbundet

Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet 

Ingvild Engedal, sekretær

 

 

Forfall: Marit B. Lågøyr, KA

Ingrid G. Staurheim, leder av driftsstyret for kirketjener- og gravplasskolen presenterte revisjonen av Kirketjenerskolen.


 

OU-sak 10/23                   Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.  

 

OU-sak 11/23                    Godkjenning av referat 28.02.23

Vedlegg: Referat fra 28.02.23

 

Vedtak:

 

Referatet er godkjent.

 

 

 

OU-sak 12/23                    Status regnskap pr 1.5.23

Vedlagt saken lå: Regnskapsrapport 1. mai 2023  

Knut Are Hole, økonomidirektør i KA, orienterte om regnskapsstatusen. Kontingenten er ikke klar enda, men vil være klar før neste møte. Det har vært lite aktivitet så langt i år.

 

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

 

OU-sak 13/23                   Tildeling stipend 2023

Vedlagt saken lå:

Utlysningen

Søknader (Meland, Ringerike, Hattfjelldal og Hemnes, Nordreisa, Ris menighet og Drøbak og Frogn)

Innstillingskomiteens forslag

 

Søknadsfristen var 1. mai, og det kom inn 6 søknader.

 

Cathrine Nyheim, Creo og Ingvild Engedal, OU1/KA la frem et forslag til innstilling for styret, som

Cathrine Nyheim redegjorde for. Det ble søkt om totalt 195 900 kr. Det er lyst ut midler for kr 140 000.

Det ble i styret enighet om å dele ut 140 900 kr.

Utlysningen var spisset i år, og det ser ut til å ha påvirket antall søknader.

Til senere utlysninger foreslås det å legge inn flere retningslinjer, f.eks. med tanke på å oppfordre til bærekraftige reiser etc. Kriterier sees nærmere på i forbindelse med neste utlysning.

 

Vedtak:

 Følgende tildeles stipend:

Ringerike kirkelige fellesråd kr 45 000

Ris menighetsråd kr 30 000

Drøbak og Frogn menighetsråd kr 25 000

Nordreisa menighetsråd 25 000

Alver kyrkjelege fellesråd 15 900

 

 

OU-sak 14/23                    Tildeling tillitsvalgtmidler og rapporteringspraksis

Vedlagt saken lå:

Utlysning tillitsvalgtmidler

Forslag rapporteringsskjema 

Søknader fra:

 • Econa
 • Delta
 • Unioforbundene og KUFO

Fristen for å søke tillitsvalgtmidler 2023 var 23. april, og det kom inn 3 søknader. Det ble søkt om totalt kr 813 903, og det var lyst ut midler på kr 400 000.

Fordelingen av midlene ble gjort ut fra antall medlemmer på KA-sektoren blant de som søkte om midler. Dette tilsvarer i utgangspunktet 253 kr per medlem blant de som har søkt. For KUFO m fl tilsvarer dette at de fikk tildelt opp til søknadsbeløp, og Delta og Econa tilsvarende 280 kr pr medlem.

 

Vedtak:

 1. Følgende tildeles tillitsvalgtmidler for 2023:
 • Delta kr 194 678
 • Econa kr 5 322
 • KUFO, Diakonforbundet, Presteforeningen, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet kr 200 000.

2. Rapporteringsskjemaet oppdateres ut fra innspill i møtet, og sendes mottakere av midler 2023, med frist for rapportering 1.2.24.

 

 

OU-sak 15/23                  OU-konsultasjoner 2023

 

 1. Evaluering OU-konsultasjon 28.2-1.3 2023

OU1-styret tok en kort evaluering av OU-konsultasjon 28. februar til 1. mars på Soria Moria.

OU1-styrets medlemmer ga uttrykk for at arrangementet var veldig vellykket. Det var fint og lærerikt med tematikken som ble valgt, og positivt at man jobbet i grupper på tvers og fikk snakket om utfordringene. Konsultasjonen bidro til bedre rolleforståelse mellom partene og god innføring for nye styremedlemmer og øvrige partsrepresentanter.

Det opplevdes også positivt med deltakelse fra Kirkerådet.

 

 1. Felles OU-konsultasjon 14. september 2023

Torsdag 14. september arrangerer OU1 og OU2 felles OU-konsultasjon på Kirkens hus kl. 10.00-15.00.

Overordnet tema: Veien videre etter Kirkemøtet.

Viktig at det blir en annen tematikk enn på konsultasjonen tidligere i vinter. Aktuelle tema ble drøftet i møtet.

 

 • Fremtidig organisering av EVU-samarbeidet. Bla se til Kirkerådets sakspapir for mai ang utfordringer for OU1-ordningen.
 • Nasjonalt EVU-arbeid, mtp hva partene lokalt og arbeidsgiver oppfatter mht medbestemmelse.
 • Kompetanseutvikling
 • Organisering

 

Følgende sitter i programkomiteen:

Anne Cecilie Andresen, KA

Karianne Heien, Fagforbundet

Anna Grønvik, Presteforeningen

Eldbjørg Ekre, KA

Innspill til OU1-konsultasjonen 2024: Å drifte bygninger og gravplasser i kirken, særlig knyttet til gravplass og bærekraft.

 

Vedtak:

 

 1. OU1-styret var fornøyde med gjennomføringen av konsultasjonen 28.2-1.3.
 2. Programkomiteen jobber videre med konsultasjonen ut fra innspill i møtet.

 

OU-sak 16/23                  Oppnevning til fagutvalget FUD

Kjetil Nordstrøm, kirkeverge i Haugesund trer inn som ny arbeidsgiverrepresentant i FUD.

Sammensetningen i FUD 2023-25:

· Andreas Andersen, KA (leder)

· Brita Bye, Det norske diakonforbund

· Ann-Kristin Eidsvåg, Det norske diakonforbund

· Kjetil Nordstrøm, KA

· Janne Dale Hauger, ekstern fagperson

· Sigrid Flaata, Kirkerådet

Vedtak:

Kjetil Nordstrøm oppnevnes som ny representant for Fagutvalg for diakoni for perioden 2023-2025.

 

OU-sak 17/23                   Orienteringssaker

 1. Referater

Referater fra fagutvalgene, driftsstyret og OU2 la vedlagt utsendingen:

 1. FUD 22.03.23 og 21.04.23
 2. FUM 16.03.23
 3. OU2 10.03.23 (lenke)

 

 1. Status kurs og prosjekter

Status introduksjonskurs for nyansatte i Den norske kirke

Pr. 3.5.23 er det 385 aktive studenter, og 33 har fullført kurset
Status introduksjonskurs for nyansatte innen kontor og administrasjon, og kommunikasjonsdag

Fagdag om kommunikasjon arrangeres 13. september, og introduksjonskurs for nyansatte innen kontor og administrasjon 14.-15. september i Drammen. Påmeldingsfristen er 10. august.

Status Rammer og regler

Det er planlagt 3 kurs høsten 2023, på Gardermoen (2) og i Trondheim (1).

 1. Nyhetsbrev 2023

Neste nyhetsbrev sendes ut i begynnelsen av juni.

 1. Status Læringsplattform Kirkerådet

Det ble kort orienter om status om Kirkerådets arbeid og planer om opplæringsplattform (Ansorg)

Sakene ble tatt til orientering

 

OU-sak 19/23                  Eventuelt

 

Ref. Ingvild Engedal

 

 

 

 
Powered by Cornerstone