19.01.2024
Referat 12.desember 2023

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Andreas Fosby, Fagforbundet (digitalt)
Marit Halvorsen Hougsnæs, KA
Anne Cecilie Andresen, KA

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 30/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 31/23 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 14.09.23 (Lenke)
 • Referat fra OU1-styrets møte 12.09.23 (Lenke)
 • Oversikt over bispedømmevise samlinger

 

 • Referat fra styremøte i OU2 14.9.23 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen epostrunde.
 • Referat fra OU1styrets møte 12.09.23 (vedlegg).
 • OU1styrets møte 29.11.23 (muntlig):
  1. Behandlet planer for 2024
  2. Avtalt møte med SEU
  3. Planlagt OUkonsultasjon
  4. Ledsagerprogram Palestina
  5. Aktivitet i fagutvalg
 • Status på bispedømmevise samlinger (vedlegg):
  1. Det er etter sakspapirene ble sendt ut, også satt dato for samling i Bjørgvin (4.mars)
  Avventer også endelig avklaring for Agder og Telemark.
 • Endring i styresammensetning på arbeidsgiversiden fra 1.1.24:
  Erik Faye Lindvig (fungerende HRsjef i Kirkerådet) erstatter Marit Halvorsen Hougsnæs.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

 

Sak 32/23 Regnskapsrapport

Vedlegg: Regnskapsrapport 6.12.2023

Regnskapsrapporten ble fremlagt, men det er ufullstendig grunnet mange posteringer sent på året som ikke har kommet med ennå.

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

 

Sak 33/23 Rammer og regler for arbeidsforholdet 2024-2025

Arbeidsgruppen (Ingrid B. Tenfjord og Anne Grønvik) har hatt oppstartsmøte, hvor de tok utgangspunkt i rapporten fra forrige kursrunde. Etter planen skal det nye kurset være ferdig utviklet i mai, og det første kurset skal holdes ca. september. Det vil være hensiktsmessig om alle som skal holde kurs er med på det første kurset.

Vedtak:
Arbeidsgruppa jobber videre med utvikling av kurset våren 2024 iht. fremlagt plan og signaler i møtet. Det skal fortrinnsvis avholdes fem kurs høsten 2024 og syv kurs våren 2025.

 

Sak 34/23 Tariffkonferanse

På styremøtet 14. september vedtok styret følgende:

«Tariffkonferansen 2023 avlyses. Styret skal sondere med OU1-styret om de er interessert i en større tariff-/arbeidslivskonferanse for kirkelig sektor høsten 2024. KA skal ta kontakt med Kirkerådet for innspill. Sekretariatet utreder saken til neste styremøte i desember.»

Sekretariatet har vurdert saken, og foreslår å ikke arrangere konferanse i 2024. Bakgrunnen er at det vil gå mye ressurser både menneskelig og økonomisk de to kommende årene på Rammer og regler.

Vedtak:
Det avholdes ikke tariffkonferanse i 2024. Styret tar opp igjen spørsmålet om tariffkonferanse i forbindelse med planlegging av arbeidet for 2025.

 

Sak 35/23 Felles OU-konsultasjon 2024

OU1-styret planlegger konsultasjon 10.–11. september 2024 og inviterer OU2-styret med som arrangør. Det er i OU1 nedsatt en komite med to representanter fra arbeidsgiversiden (Marit B. Lågøyr, Jens A. Bjelland) og to representanter fra arbeidstakersiden (Cathrine Nyheim, Øystein Holm-Haagensen). Ett av temaene for konsultasjonen er tenkt å være kunstig intelligens i arbeidslivet.

Vedtak:
OU2-styret blir med som medarrangør på OU-konsultasjonen 2024, med kostnadsfordeling som ved tilsvarende arrangementer tidligere. Stian Keyn Elysian (Presteforeningen) går inn i komiteen for OU2. (Sistnevnte er meldt inn i etterkant av møtet)

 

Sak 36/23 Digitale infosendinger om tariff

I sak 17/23 på styremøtet 30.5.2023 ble det vedtatt at mulige temaer til digitale infosendinger tas opp som fast post på hvert styremøte.

Sekretariatet foreslo i sak til dagens møte at det legges opp til to felles digitale sendinger om tariff i 2024 – ett rett etterfølgende (og omhandlende) hovedoppgjøret, samt ytterligere en sending med et annet aktuelt tema. Styret var enige om at det må settes et tidspunkt for når sendingene skal holdes, slik at de blir gjennomført. I tillegg til et i etterkant av hovedoppgjøret (august), er det mest naturlig å holde en sending etter særavtaleforhandlingene (før jul).

 

Vedtak:
Det skal avholdes to digitale infosendinger om tariff i 2024, ett i august når endringene etter tariffoppgjøret er klart, samt ett før jul etter særavtaleforhandlingene. Arbeidsgruppen er som tidligere Gun Hafsaas og Anne Cecilie Andresen.

 

Sak 37/23 Utvikling av medbestemmelsesmateriale på kirkens læringsplattform

I forrige styremøte ble det vedtatt at KA skulle undersøke behovet for medbestemmelsesmateriell (lov- og avtaleverk) på kirkens læringsplattform med Kirkerådet, med tanke på å eventuelt utvikle slikt materiale som en del av OU-arbeidet. Det er opprettet dialog med Kirkerådet om saken, men spørsmålet er ikke avklart. Dette settes på planen for 2024 og det avsettes en mindre sum i budsjettet inntil videre. I møtet fremkommer det at det ligger noe materiell inne på kirkens læringsplattform, men dette er hentet fra statens digitale læringsplattform.

Vedtak:

Sekretariatet jobber videre med avklaring av behovet for medbestemmelsesmateriell på kirkens læringsplattform, og nedsettes eventuelt en arbeidsgruppe på neste styremøte.

 

 

Sak 38/23 Introduksjonskurset for ansatte i Dnk – drift, vedlikehold og ny modul

Det er planer om å i 2024 utvikle en ny modul i det digitale introduksjonskurset for ansatte i Dnk, samt redigere tidligere moduler mht. omtale av kirkeordningen.

Dette er nærmere beskrevet på følgende måte av prosjektleder Eldbjørg Leinebø Ekre: Modul 9: Det er behov for en modul i intro-programmet som går mer inn i de ulike rådenes rolle, med særlig vekt på menighetsrådet. I arbeidet med kirkelig organisering er behovet for at ansatte og rådsmedlemmer får en økt felles forståelse av de ulike rollene, løftet fram. Særlig rollene til menighetsrådet og de ansatte. Derfor søker vi om midler til en modul 9 som følger opp nettopp dette - vekting på lokal samhandling (menighetsråd-fellesråd-ansatte). Vi vil selvsagt sette det i kontekst, men i modul 2 er vi allerede en sveip innom KM, KR og bispedømmeråd.

OU1-styret har avsatt midler til dette, og OU2-styret gjør det samme, med samme fordelingsnøkkel som tidligere. Styret forutsetter at OU2 også blir involvert i utviklingen.

 

Vedtak:

Det avsettes midler til drift, vedlikehold samt ny modul 9 i det digitale introduksjonskurset for ansatte i Dnk i budsjettet for 2024, med samme fordelingsnøkkel mot OU1 for kostnader som tidligere.

 

 

Sak 39/23 Plan for OU2-styrets arbeid 2024
Vedlegg: Plan for OU2-styrets arbeid 2024

I tillegg til det som står oppført på planen for OU2-styrets arbeid i 2024, er det ønske om et felles styremøte med OU1. Ett tema som kan være naturlig å ta opp på dette møtet er om man kan holde bispedømmevise samlinger sammen med fellesrådslinjen. Det har vært forespurt i et par bispedømmer ifm. de regionale samlingene som har blitt holdt i 2023.

 

Vedtak:

Plan for OU-styrets arbeid 2024 godkjennes. I tillegg til planen, er det ønske om et felles styremøte med OU1.

 

Sak 40/23 Budsjett 2024
Vedlegg: Budsjett 2024

Budsjettet må revideres på første møte i 2024 når regnskapet for 2023 er klart, og budsjettforslaget som foreligger til møtet er høyst foreløpig. Det legges opp til en full revurdering av budsjettet på neste møte.

Vedtak:

Budsjett 2024 godkjennes, og tas opp til revidering på første møte i 2024.

 

Sak 41/23 Møteplan 2024

Vedtak:

Torsdag 21.mars 13.00 – 15.00

Tirsdag 28.mai kl. 13.00 – 15.00

Onsdag 25. september 15.00 – 17.00 + middag

Fredag 29.november 10.00 – 12.00

 

Sekretær sender innkallinger.

 

Sak 42/23 Eventuelt

Det ble i sak 30/22 vedtatt at styret skal vedta utlysningstekst og lyse ut tillitsvalgtmidler senest 15. mars. Siden marsmøtet er satt etter denne datoen, vedtas utlysningen over e-post før 15.mars.

 

 
Powered by Cornerstone