14.05.2024
Referat 21.3.2024

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Andreas Fosby, Fagforbundet (digitalt)
Anne Cecilie Andresen, KA
Erik Faye Lindvig, Kirkerådet

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 2/24 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 12.12.23 (Lenke)
 • Referat fra OU1-styrets møte 29.11.23 (Lenke)
 • Utlysning av tillitsvalgtmidler 2024 (2 dokumenter)
 • Oversikt over bispedømmevise samlinger 2023-2024

 

 • Referat fra styremøte i OU2 12.12.23 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen epostrunde.
 • Referat fra OU1styrets møte 29.11.23 (vedlegg)
 • OU1styrets møte 29.2.24 (muntlig)
  • Kompetansekartlegging, stipender og ledsagerprogrammet.
 • Utlysning av tillitsvalgtmidler 2024 (vedlegg)
  • Utlysningen ble gjort 15.mars og søknadsfrist er 10.mai.
 • Status på bispedømmevise samlinger (vedlegg)
  • Siden innkalling ble sendt ut, har også Kirkerådet og Borg gjennomført sine samlinger. Samlingen i Bjørgvin er avlyst. Det er ikke avklart om Agder og Telemark får gjennomført samlingen i løpet av våren.
 • OUkonsultasjon 10. - 11.9.2024 (muntlig)
  • OU-konsultasjonen holdes på Holmen fjordhotell 10.-11.9.24. Tema er kunstig intelligens og samarbeid/samledelse. I tillegg til OU1-styret, OU2-styret og programkomiteen, inviteres det én representant fra hver av fagforeningene KA har et partsforhold til. De store fagforeningene kan delta med to representanter. Anja sjekker at PF er på listen over de store, jf. misforståelse på forrige OU-konsultasjon.
 • Rammer og regler høst 2024/vår 2025 (muntlig)
  • Ingrid og Anna har arbeidet videre med kursinnholdet. Neste møte skal holdes etter påske. Videre skal det holdes møte i mai med alle kursholdere (Anna, Ingrid, Gun og Anne Cecilie). Erik er også invitert.

 

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

Sak 3/24 Regnskap 2023
Vedlegg:

 • Regnskap 2023

Knut Are Hole redegjorde for regnskapet, som viser et mindreforbruk på kr. 2 378 739,21.

 

Vedtak 

Regnskapet tas til orientering. 

 

Sak 4/24 Årsrapport 2023

Vedlegg:

 • Årsrapport for OU2-styrets arbeid 2023

Vedtak:
Årsrapporten for 2023 vedtas.

 

Sak 5/24 Rapporter for bruk av tillitsvalgtmidler 2023
Vedlegg:

 • Rapport fra Fagforbundet
 • Rapport fra Presteforeningen (to dokumenter)
 • Rapport fra Utdanningsforbundet (to dokumenter)

Ut ifra rapporten er styret usikre på om midlene som er tildelt Utdanningsforbundet faktisk er brukt på tillitsvalgte innenfor rDnk, og dette må avklares.

 

Vedtak:

Rapportene tas til orientering.

Sekretær tar kontakt med Utdanningsforbundet for å avklare om midlene er brukt iht. mandatet. Om dette ikke er tilfellet, vil Utdanningsforbundet oppfordres til å søke midlene overført til tillitsvalgtopplæring i 2024.

 

Sak 6/24 Utvikling av medbestemmelsesmateriale på kirkens læringsplattform
 

I forrige styremøte ble det vedtatt at det skulle jobbes videre med avklaring av eventuelt behov for medbestemmelsesmateriell på kirkens læringsplattform. Dette har ikke blitt avklart ennå, men ble tatt opp til drøfting.

Erik opplyser at det arbeides fra Kirkerådets side med utvikling av læringsplattformen og det vil derfor ikke være aktuelt med nytt materiell før etter sommeren. Det må imidlertid uansett undersøkes om dette i det hele tatt er aktuelt i inneværende år, eller om det bør tas senere. Erik sjekker opp status for læringsplattformen nærmere til neste møte.

Det ble foreslått at det kan etableres en gruppe som kan arbeide med et forprosjekt, men avklaring av dette utsettes også til neste møte.

 

Vedtak:

Erik undersøker status for læringsplattformen og behovet for materiell innenfor medbestemmelse nærmere, og saken settes opp igjen på neste møte.

 

Sak 7/24 Plan for OU2-styrets arbeid 2024
Vedlegg: 

 • Plan for OU2-styrets arbeid 2024 

 

Plan for OU2-styrets arbeid 2024 ble tatt opp til revidering. Siden forrige møte har det ikke blitt gjort endringer, bortsett fra at det er satt inn navn på komitemedlem for OU-konsultasjonen.

 

Det ble foreslått at de digitale infosendingene om tariff kan gjøres som podkast, istedenfor som webinarer. KA har startet podkast i vår og har rigg for innspilling.

 

Vedtak:  
Plan for OU2-styrets arbeid 2024 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Sekretariatet gjør en sjekk med kommunikasjonsavdelingen i KA ang. eventuell innspilling av podkast(er) om tariff.

 

Sak 8/24 Budsjett 2024

Vedlegg: 

 • Revidert budsjett 2024 

OU-kontingenten blir først klar senere i vår, så budsjettet må revideres på nytt når det blir klart hva summen for kontingenten blir.

Styret drøftet eventuell dekning av reisekostnader for deltakerne til «Rammer og regler» 2024-2025, samt om det kan brukes en del av «overskuddsmidler» fra tillitsvalgtopplæringen til denne kursrekken. Styret er i utgangspunktet positiv til begge deler, og ber om at sekretariatet kommer tilbake til neste møte med nærmere beregning og forslag til modell for dekning av reisekostnader. Det er også viktig at det ikke blir for mye administrasjon rundt en eventuell dekning av reisekostnader. Til neste møte vil det også foreligge en oversikt over søknader på tillitsvalgtmidler for 2024, slik at det kan tas en helhetlig vurdering av budsjettet.

 

Vedtak: 

Revidert budsjett 2024 vedtas. Budsjettet tas opp til revisjon i neste møte 27. mai.

Sekretariatet forbereder forslag til innretning av reisestøtte ifm. «Rammer og regler»-kursrekken til mai-møtet, inkludert eventuell bruk av «overskuddsmidler» fra tillitsvalgtopplæringen.

 

Sak 9/24 Dato for styremøte i mai

Vedtak:  
Styremøtet i mai flyttes til mandag 27. mai kl. 13.00 – 15.00.

 

Sak 10/24 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

 

 

***

 

Påminnelse om møter i 2024:
Mandag 27.mai kl. 13.00 – 15.00
Onsdag 25. september 15.00 – 17.00 + middag
Fredag 29.november 10.00 – 12.00

 

 
Powered by Cornerstone