02.07.2024
Referat 27.5.2024

Til stede:
Ingrid B. Tenfjord, KA, leder
Anna Grønvik, Presteforeningen
Gun Hafsaas, Presteforeningen
Andreas Fosby, Fagforbundet (digitalt)
Anne Cecilie Andresen, KA
Erik Faye Lindvig, Kirkerådet

Sekretær: Anja Høiby-Nikolaisen, KA

 

Sak 11/24 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:  

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 12/24 Orienteringssaker

Vedlegg:

 • Referat fra styremøte 21.3.24 (Lenke)
 • Referat fra OU1-styrets møte 29.2.22 (Lenke)

 

 • Referat fra styremøte i OU2 21.3.24 (vedlegg). Referatet ble godkjent i egen epostrunde.
 • Referat fra OU1styrets møte 29.2.24 (vedlegg)
 • OU1styrets møte 7.5.24 (muntlig)
  • Kompetansekartlegging, stipendtildeling, OU-konsultasjon.
 • Status på bispedømmevis samling i Agder og Telemark bispedømme
  • Det blir ingen samling i Agder og Telemark bispedømme for 2023/2024.
 • OUkonsultasjon 10.-11.9.24
  • OU2-styret melder inn til sekretær om de kommer eller ikke. Frist for beskjed til Anja er 5. august.
 • Rammer og regler 2024/2025
  • Det har ikke skjedd mye siden forrige styremøte, men mer vil være klart før sommeren. Høstens kurs må også snart legges ut på nettsider og åpnes for påmelding.
  • Datoer og sted/lokaler for høstkursene er klare; Sør-Hålogaland 9.-10. oktober, Møre 29.-30. oktober, Oslo 14.-15. november, Bjørgvin 20.-21. november, Hamar 26.-27. november.  
 • Tilbakebetaling av tillitsvalgtmidler fra Utdanningsforbundet
  • Etter Utdanningsforbundets rapport om bruk av tillitsvalgtmidler i 2023, ble det i forrige styremøte (sak 5/24) satt spørsmålstegn ved om midlene var brukt på tillitsvalgte i rDnk eller ikke. Tilbakemelding fra Utdanningsforbundet i etterkant av forrige møte viser at det også er brukt på tillitsvalgte i fellesråd og at det er vanskelig å rapportere på hva som er brukt på hhv. tillitsvalgte i rDnk og fellesråd. Utdanningsforbundet har derfor bestemt seg for å betale tilbake midlene.

 

Vedtak:  

Sakene tas til orientering.

 

Sak 13/24 Regnskapsrapport
Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 15.5.2024

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering.

 

Sak 14/24 Tildeling av tillitsvalgtmidler 2024

Vedlegg:

 • Søknad fra Fagforbundet
 • Søknad fra Kirkelig undervisningsforbund
 • Søknad fra Presteforeningen (3 vedlegg)

 

Det kom i år inn tre søknader om tillitsvalgtmidler for 2024, fra til sammen fire arbeidstakerorganisasjoner. Både Presteforeningens og Fagforbundets søknader inneholdt elementer som ikke er direkte tillitsvalgtopplæring, og som involverer flere enn kun de tillitsvalgte. Begge disse ble derfor bedt om å utdype sine søknader. Fagforbundet sendte etter dette en revidert søknad.

 

Styret hadde en generell drøfting av hva som kan regnes som tillitsvalgtopplæring iht. mandatet for OU-midlene. Styret er enige om at midlene skal gå til tillitsvalgte i virksomheten og til faktisk tillitsvalgtopplæring. Dersom man har samlinger som rommer mer enn tillitsvalgtopplæring, er det kun tillitsvalgtopplæringsdelen som forholdsmessig skal dekkes av OU-midlene. Styret har tillit til at fagforeningene gjør sitt beste for å forholde seg til mandatet, samtidig som det må kreves tilstrekkelig med dokumentasjon til at det er forsvarlig å betale ut midler. Det er da imidlertid viktig med klare rammer for forståelsen av mandatet.

 

Skjematisk kan søknadsbeløpene oppsummeres slik:

Arbeidstaker-organisasjon

Søknadsbeløp

Antall medlemmer i rDnk

Omsøkt beløp pr. medlem

Beløp ved forholdsmessig fordeling av 1 530 000

Presteforeningen

1 333 431

1042

1280

1 322 298

KUFO + Diakonforbundet

60 000

38

1579

48 222

Fagforbundet

171 976

126

1364

159 894

SUM

1 565 407

1206

1298

1 530 414

 

Den totale søknadssummen overstiger årets oppsatte midler til tillitsvalgtopplæring, men det er mulig innvilge søknadene økonomisk sett grunnet restmidler fra tidligere år. Styret velger derfor å innvilge søknadene som omsøkt.

 

Vedtak:

Søknadene innvilges og fagforeningene tildeles følgende midler til tillitsvalgtopplæring i 2024:

Arbeidstakerorganisasjon

Søknadsbeløp

Presteforeningen

1 333 431

KUFO + Diakonforbundet

60 000

Fagforbundet

171 976

SUM

1 565 407

 
Styret er videre enige om at midlene til tillitsvalgopplæring skal gå til tillitsvalgte i virksomheten, samt til faktisk tillitsvalgtopplæring. Dersom man har samlinger som rommer mer enn tillitsvalgtopplæring utover et bagatellmessig omfang, er det kun tillitsvalgtopplæringsdelen som forholdsmessig skal dekkes av OU-midlene. Styret har tillit til at fagforeningene gjør sitt beste for å forholde seg til mandatet, samtidig som det må kreves tilstrekkelig med dokumentasjon til at det er forsvarlig å betale ut midler. Det er da imidlertid viktig med klare rammer for forståelsen av mandatet.

 

Sak 15/24 Reisestøtte ifm. «Rammer og regler for arbeidsforholdet»

Iht. sak 8/24 ble spørsmålet om innretning på reisestøtte i forbindelse med neste runde i kursrekken «Rammer og regler for arbeidsforholdet» inkl. bruk av overførte tillitsvalgtmidler tatt opp på møtet. Sekretariatet hadde foreslått en innretning for tildeling av reisestøtte samt overføring av deler av restmidler fra tidligere års midler til tillitsvalgtopplæring over til budsjettet for Rammer og regler. Denne ble vedtatt i sin helhet.

 

Vedtak:

Følgende ordning for reisetilskudd til kursrekken Rammer og regler for arbeidsforholdet 2024-2025 vedtas:

 • 700 000 kroner av overførte/udisponerte tillitsvalgtmidler fra 2023 og tidligere overføres til bruk på Rammer og regler-kurset i 2024/2025
 • 700 000 kroner settes av til en reisepott for deltakere på kurset, fordelt på 300 000 kroner for kursene holdt i 2024, og 400 000 kroner for kursene holdt i 2025
 • Hvert bispedømme har en egenandel på kroner 5000 i totale reiseutgifter for deltakere på kurset (143 kroner i snitt per person ved fulltegnet kurs). Alt som overstiger dette kan det sendes søknad om reisestøtte på fra OU-midlene
 • Innen en frist i hhv. desember 2024 for kursene avholdt i 2024 og juni 2025 (avhengig av dato på kursene) for kursene avholdt i 2025, skal bispedømmet sende en kortfattet søknad med oversikt over reiseutgiftene til kurset, fratrukket egenandelen
 • Dersom det er rom innenfor budsjettet, utbetales reisekostnader fratrukket egenandel i sin helhet fra OU-midlene til bispedømmet. Dersom innsendte søknader overstiger tilgjengelig sum, utbetales kostnadene forholdsmessig
 • Reisemidlene dekker også overnatting natt til første kursdag for de som har behov for dette grunnet reiseavstand. Dette bestilles helst via KA ved kurspåmelding slik at det fås på samlefaktura til KA fra kursstedet, men kan eventuelt også dekkes ved søknad i etterkant fra bispedømmet
 • Ubenyttede reisemidler overføres til det generelle budsjettet for Rammer og regler
 • Arbeidsgiver dekker reiseutgiftene og får refusjon av OU2-styret

 

Sak 16/24 Utvikling av medbestemmelsesmateriale på kirkens læringsplattform

På forrige styremøte ble denne saken tatt opp til drøfting, og det ble vedtatt at tematikken skulle tas opp igjen etter at det er undersøkt hva som er status for læringsplattformen og behovet for materiell innenfor medbestemmelse. Det finnes et eget opplegg på kirkens læringsplattform i dag, men det hadde vært fint å ha noe som er mer spesifikt for kirken. Imidlertid er det uansett dårlig kapasitet hos både KA, Presteforeningen og Kirkerådet, som ville vært de mest aktuelle til å gjøre et slik arbeid, i resten av 2024.

 

Vedtak:

OU2-styret kan ikke prioritere utvikling av materiale nå grunnet mangel på kapasitet sammen med ny Rammer og regler-runde. Saken tas opp igjen når det skal legges planer for 2025.

 

Sak 17/24 Policy for dekning av alkohol

OU1-styret gjorde tidligere i år følgende vedtak i sak 12/24: «På arrangementer i regi av OU1-styret (OU-konsultasjon), kan det i forbindelse med middagsservering dekkes inntil to alkoholenheter over OU-styrets budsjett.» Saken ble derfor for ordens skyld også satt opp på OU2-styrets møte. Gjennom drøfting av saken på møtet kom det imidlertid frem at styret ønsker en dialog med OU1-styret om praksis før det gjøres vedtak om policy for OU2, på bakgrunn av tilsvarende policy for rDnk.

 

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte. OU2-styret ønsker en dialog med OU1-styret om praksisen rundt alkoholservering, med bakgrunn i at rDnk har en policy på at alkohol ikke dekkes på jobbarrangementer.

 

Sak 18/24 Digitale infosendinger om tariff

I sak 17/23 ble det vedtatt at mulige temaer til digitale infosendinger tas opp som fast post på hvert styremøte. I april laget KAs podkast «Input» episoden «Lønnsoppgjørets liturgi» med Anne Cecilie og Gun. Dette fungerte godt. Det er enighet i styret om at Gun og Anne Cecilie i etterkant av HTA-forhandlingene sammen kan vurdere om det skal gjennomføres podkast eller lignende om resultatet av forhandlingene.

 

Vedtak:
I etterkant av hovedtariffoppgjøret skal Gun og Anne Cecilie vurdere om det gjennomføres en podkast eller eventuelt et webinar med informasjon om resultatet av forhandlingene.

 

Sak 19/24 Budsjett 2024

Vedlegg: Revidert budsjett 2024

Iht. vedtak i sak 8/24 skulle revidert budsjett tas opp igjen på dette møtet. Blant postene som ble foreslått endret siden forrige budsjettbehandling, er bruk av overførte tillitsvalgtmidler til Rammer og regler samt reisestøtte til de samme arrangementene, jf. sak 15/24.

 

Vedtak:

Revidert budsjett 2024 vedtas.

 

Sak 20/24 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

 

 

***

 

Påminnelse om møter 2024
Onsdag 25. september 15.00 – 17.00 + middag
Fredag 29.november 10.00 – 12.00

 

 

 
Powered by Cornerstone